«Γνωστοποίηση αλλαγής στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

logoolp


Πειραιάς, 07/06/2011

 

 
«Γνωστοποίηση αλλαγής στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΟΛΠ Α.Ε»
Μετά την επικύρωση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε, της 06.06.2011, της εκλογής των νέων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών,
η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 


1. Ανωμερίτης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, Πρόεδρος Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος.
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος, Νομικός -Οικονομολόγος.
3. Παπαηλίας Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
Δικηγόρος.
4. Ζησιμόπουλος ΄Αγγελος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
Οικονομολόγος.
5. Νάκης Νικόλαος, εκπρόσωπος των μετόχων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
μέλος, Δικηγόρος.
6. Τσιρίδης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
Μηχανολόγος Μηχανικός.
7. Γεωργίου Βασίλειος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
Φυσικός - Ηλεκτρονικός.
8. Μουστάκη Ειρήνη, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
Πολιτική Επιστήμων.
9. Κολιόπουλος Αντώνιος, εκπρόσωπος των μετόχων, μη εκτελεστικό μέλος,
οικονομολόγος.
10. Μπαλαμπανίδης Ευστράτιος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων, μη εκτελεστικό
μέλος, Ηλεκτρονικός.
11. Γεωργίου Νικόλαος, εκπρόσωπος των λιμενεργατών, μη εκτελεστικό μέλος,
Λιμενεργάτης.
12. Μιχαλολιάκος Βασίλειος, εκπρόσωπος του δήμου Πειραιά, μη εκτελεστικό
μέλος, Δήμαρχος Πειραιά