Ανακοίνωση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2010

logoolp


Πειραιάς, 07/06/2011

 

Ανακοίνωση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2010

 

 

Η ΟΛΠ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του

Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Επαναληπτικής

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6ης Ιουνίου 2011, το μέρισμα για

τη χρήση 2010 ανέρχεται σε 0,02 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο βάσει του άρθρου

14 του Νόμου 3943/2011, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21% και συνεπώς το

καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,0158.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011. Από αυτή την

ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το

δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date)

ορίσθηκε η Δευτέρα 1η Αυγούστου 2011. Σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο

Κανονισμό του Χ.Α, οι εταιρικές πράξεις από 1.1.2009 διενεργούνται με βάση τον

κανόνα "record date". Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι

επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την

ως άνω ημέρα προσδιορισμού "record date".

Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011 από

την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias ως ακολούθως.

1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν

εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK

Ergasias, για όσους εκ των μετόχων τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό

λογαριασμό της μερίδας Σ.Α.Τ. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει

τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ.

3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η

πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα,

είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους

στην Τράπεζα ΕFG EUROBANK Ergasias σε όλο το δίκτυο καταστημάτων

της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή τη σχετική

εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της

υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται

υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210 4550226, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς 185 38).