Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

logoolp


Πειραιάς, 07/06/2011

 

 

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι τη

Δευτέρα 6/6/2011 πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση

των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 50 μέτοχοι που κατέχουν 20.699.477 μετοχές,

επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 82,80% του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά

θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010,

παρουσιάζονται κατωτέρω.

Θέμα 1ο Εγκρίθηκε ομόφωνα η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής χρήσης

από 1/1/2010 έως 31/12/2010.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.699.477

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 82.80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.699.477

Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.699.477, κατά: 0, αποχή: 0

Θέμα 2: Απηλλάγησαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι

Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 11ης εταιρικής

χρήσης. (1/1/2010 - 31/12/2010).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.699.477

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 82,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.699.477

Αριθμός ψήφων υπέρ:20.699.477, κατά: 0, αποχή : 0

Θέμα 3: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση των ετήσιων κερδών και ορίστηκε το κατά

μετοχή μέρισμα στο ποσό των €0,02 ,το οποίο, βάσει του άρθρου 14 του Νόμου

3943/2011, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21% και συνεπώς το καθαρό

καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,0158. Ως

ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date)

ορίσθηκε η Δευτέρα 1η Αυγούστου 2011. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend

date) ορίσθηκε η Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011. Η καταβολή του μερίσματος θα

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011 από την πληρώτρια τράπεζα

EFG EUROBANK Ergasias.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 20.699.477

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 82,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.699.477

Αριθμός ψήφων υπέρ:20.699.477, κατά: 0, αποχή : 0

Θέμα 4: Εξελέγη η εταιρεία P.K.F. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε για τη διενέργεια του

τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2011), με τακτικό

ελεγκτή τον κ. Κωφόπουλο Χαράλαμπο του Δημητρίου (ΑΜΣΟΕΛ 13701) και

Μανδρίδη Ιωάννη του Παντελή (ΑΜΣΟΕΛ 11291) και ως αναπληρωτές αυτών τους

κ. Σφαρνά Αλέξανδρο του Πέτρου (ΑΜΣΟΕΛ 14841) και Ζουριδάκη Ιωάννη του

Κωνσταντίνου (ΑΜΣΟΕΛ 10641) και ενεκρίθη ο καθορισμός της αμοιβής τους.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 20.699.477

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 82,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.699.477

Αριθμός ψήφων υπέρ:20.699.477, κατά: 0, αποχή: 0

Θέμα 5 Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι αμοιβές και αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν στα

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010, σύμφωνα με το

άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές

για τη χρήση 2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 20.699.477

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 82,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.699.477

Αριθμός ψήφων υπέρ:20.699.477, κατά: 0, αποχή : 0

Θέμα 6: Ενεκρίθη η εκλογή των μελών του Δ.Σ, κ. Μιχαλολιάκου Βασίλειου ως

εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά, του κ. Γεωργίου Νικόλαου ως εκπροσώπου των

Λιμενεργατών και του κ. Κολιόπουλου Αντώνιου ως εκπροσώπου των μετόχων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 20.699.477

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 82,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.699.477

Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.498.777, κατά: 0, αποχή: 200.700

Θέμα 7: Ενεκρίθη η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και η εκ νέου

κωδικοποίησή του προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν.

3884/2010.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 20.699.477

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 82,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.699.477

Αριθμός ψήφων υπέρ:20.699.477, κατά: 0, αποχή : 0

Θέμα 8: Ενέκρινε την κατάρτιση προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης και

διοριστέων για την κάλυψη 40 θέσεων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

(Κωδ. θέσης Διοικ. – Οικ. 1) Προκήρυξης 1/361Μ/2006, σε εφαρμογή της

νομοθεσίας περί ΑΣΕΠ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι : 20.699.477

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 82,80%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.699.477

Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.498.777, κατά: 0, αποχή: 200.700