Σχολιασμός Οικονομικής Έκθεσης Περιόδου 1/1- 30/6/2011

logoolp


Πειραιάς, 30/08/2011

 

 

Σχολιασμός Οικονομικής Έκθεσης Περιόδου 1/1- 30/6/2011


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε στις 29/8/2011 ενέκρινε την οικονομική Έκθεση της περιόδου 1/1/2011 έως 30/6/2011.
Από τα δεδομένα της κατάστασης αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής:


1. Τα συνολικά έσοδα του α΄ εξαμήνου ανήλθαν σε € 51,34 εκ. και σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2010 (€ 64,31εκ) παρουσίασαν μείωση ποσού € 12,97 εκ. ή 20,17%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στο α’ εξάμηνο της περσινής χρήσης περιλαμβανόταν στα έσοδα υπεργολαβικής αμοιβής για τη λειτουργία του Προβλήτα II από την Σ.Ε.Π Α.Ε. με προσωπικό της ΟΛΠ Α.Ε., ποσού € 20,19 εκ., το οποίο δεν υφίσταται στο α’ εξάμηνο του 2011.

Επιπλέον στα έσοδα του α΄εξαμήνου του 2011 περιλαμβάνεται το έσοδο από την κανονική λειτουργία του Σ.ΕΜΠΟ. που ανέρχεται στο ποσό των € 9,55εκ. το οποίο δεν είναι συγκρίσιμο με το αντίστοιχο περσινό έσοδο (€2,23 εκ), δεδομένου ότι η λειτουργία του Προβλήτα I ξεκίνησε μόλις τον Ιούνιο 2010 και μάλιστα σε δοκιμαστικό επίπεδο και όπως είναι επόμενο δεν έχει καλύψει ακόμα την πλήρη επιχειρησιακή του δυναμικότητα.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας δραστηριότητας -αυτός του Σταθμού Αυτοκινήτων- σημείωσε υστέρηση των εσόδων του, λόγω της γενικότερης οικονομικής δυσχέρειας που
είχε επίπτωση στην αγορά αυτοκινήτων, από € 6,4 εκατ. το α’ εξάμηνο 2010 σε € 4,6 εκατ. το α’ εξάμηνο 2011 (μείωση 28,1%), Σημαντικά βελτιωμένος εμφανίζεται ο τομέας της κρουαζιέρας, ο οποίος εμφανίζει διπλασιασμό των εσόδων του. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα για την κρουαζιέρα ανήλθαν
σε € 2,37 εκ έναντι € 1,17 εκ. το α΄ εξάμηνο του 2010. Το έσοδο από το αντάλλαγμα παραχώρησης της Προβλήτας II στη Σ.Ε.Π Α.Ε ανήλθε σε € 13,1 εκατ


2. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα εμφανίζουν μεγάλη αύξηση σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2010 και ανήλθαν σε €13,1 εκ. ( €3,5 εκ στις 30/6/2010), λόγω του αντιλογισμού
προβλέψεων για επίδικες δικαστικές υποθέσεις.


3. Τα συνολικά έξοδα της περιόδου παρουσιάζουν μεγάλη μείωση κατά 14,29% και ανήλθαν σε €56,24 εκ έναντι €65,62 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2010. Η μεταβολή αυτή οφείλεται αφενός στην εφαρμογή των Ν.3833/2010 και 3845/2010 (μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας) και αφετέρου στη μείωση του προσωπικού από την εφαρμογή του προγράμματος εθελουσίας εξόδου. Πιο συγκεκριμένα οι αμοιβές του προσωπικού ανήλθαν σε € 32,39εκ. έναντι €40,62 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του
2010, εμφανίζοντας μείωση κατά 20,26%.


4. Οι αναλώσεις των ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών ανήλθαν σε € 788,5 χιλ. έναντι €371,13 χιλ την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η μεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται στην έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και ενσωμάτωση στο λειτουργικό κόστος του προβλήτα Ι από 1/6/2010.


5. Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος αυξήθηκαν κατά 41,61% και ανήλθαν σε €8,22 εκ. έναντι € 5,8 εκ της αντίστοιχης
περιόδου του 2010. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του προβλήτα Ι από 1/6/2010 που οδήγησε στην αύξηση των παγίων περιουσιακών
στοιχείων της εταιρείας


6. Το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων κέρδη / (ζημιές) ανέρχεται σε € 6,32 εκ. έναντι € 2,57 εκ. του αντιστοίχου εξαμήνου του 2010, ενώ το αποτέλεσμα μετά από φόρους
ανήλθε σε €3,66 εκ έναντι € 1,65 της αντίστοιχης περιόδου του 2010.

Τα χρηματικά διαθέσιμα στις 30.6.2011 ανήλθαν σε € 12,61εκ. έναντι € 8,2 εκ στις 31.12.2010 και € 39 εκ στις 30.6.2010.