Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

logoolp

Πειραιάς, 14/05/2012

Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Η ΟΛΠ Α.Ε. γνωστοποιεί σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την από 11/5/2012 σχετική γνωστοποίηση, τη μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 12.759.440 μετοχών της Εταιρίας, δηλαδή ποσοστό 51,038% και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ».

Η μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επήλθε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’) και της υπ’ αριθμ. 206/2012 (ΦΕΚ 1363 B’) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.
Με βάση τα παραπάνω το συνολικό ποσοστό του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ Α.Ε και στα δικαιώματα ψήφου. διαμορφώνεται σε 74,14%.

Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 100% το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ», ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.