Θέμα: Σχολιασμός Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2011

logoolp


Πειραιάς, 26/03/2012

 

Θέμα: Σχολιασμός Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2011

Για δεύτερη συνεχή χρονιά και παρά τη συνεχιζόμενη κρίση ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) παρουσίασε θετικά αποτελέσματα (κέρδη) κατά την οικονομική χρήση του έτους 2011.
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα 2011, τα οποία παρουσίασε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του κ. Γιώργος Ανωμερίτης:
•    Τα έσοδα χρήσης από τις κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού ανήλθαν σε 105,1 εκ. Ευρώ, έναντι 98,7 εκ. Ευρώ το 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5 %.
•    Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10.716.210 (έναντι 11.332.551 το 2010) και
•    Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 6.466.154 (έναντι 7.126.348 το 2010).
Παρά το γεγονός ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε από 116,7 εκ. Ευρώ το 2010 σε 105,1 εκ. Ευρώ το 2011, (μείωση 9,93% ), λόγω της σημαντικής μείωσης των εξόδων διοίκησης και των λειτουργικών εξόδων, τα κέρδη προ φόρων ακολούθησαν μικρή πτώση, 10,7 εκ. Ευρώ έναντι 11,3 εκ. Ευρώ το 2010.
Τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας στις 31.12.2011 ήταν 12,7 εκ. Ευρώ έναντι 8,2 εκ. Ευρώ το 2010.
Από τους κύριους τομείς δραστηριοτήτων  του Ο.Λ.Π. Α.Ε.:
•    Ο τομέας κρουαζιέρας παρουσίασε σημαντική άνοδο επιβατών (35%) και κέρδη 7,5 εκ. Ευρώ (έναντι 3,1 εκ.  το 2010).
•    Ο τομέας αυτοκινήτων, παρά την αύξηση κατά 33,3% των αυτοκινήτων in transit, λόγω της πτώσης στην αγορά εγχώριων αυτοκινήτων τα έσοδα μειώθηκαν κατά 12,6%, άλλα ο τομέας παρουσίασε κέρδη 2,3 εκ. Ευρώ.
•    Ο τομέας ακτοπλοΐας, παρά τη μείωση της διακίνησης επιβατών κατά 7,4% παρουσίασε κέρδη 4,5 εκ Ευρώ.
•    Ο τομέας εμπορευματοκιβωτίων, παρά την αύξηση της διακίνησης TEU’s παρουσίασε ζημιές (τα στοιχεία μεταξύ 2011 και 2010 δεν είναι συγκρίσιμα, λόγω της διακίνησης το 2010 μέσω ΣΕΠ) και τέλος
•    Ο τομέας δεξαμενών, παρουσίασε μείωση εσόδων και ζημιές 3,9 εκ. Ευρώ.
Τέλος, κατά τα έτη 2009, 2010 και 2011 το προσωπικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μειώθηκε κατά 410 άτομα, με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του κόστους μισθοδοσίας, χωρίς παράλληλα να γίνει καμία νέα πρόσληψη.