Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

logoolp

 Πειραιάς 22/6/2012

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 22/6/2012 πραγματοποιήθηκε η  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 16 μέτοχοι που κατέχουν 20.651.077 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 82,60%  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω.

Θέμα 1ο Εγκρίθηκε ομόφωνα η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της  Εταιρικής χρήσης από 1/1/2011 έως  31/12/2011.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.651.077
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου     : 82.60%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              : 20.651.077
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.651.077, κατά: 0, αποχή: 0

Θέμα 2: Απηλλάγησαν ομόφωνα  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 12ης εταιρικής χρήσης. (1/1/2011 - 31/12/2011).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.651.077
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου     : 82.60%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              : 20.651.077
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.651.077, κατά: 0, αποχή: 0

Θέμα 3: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση των ετήσιων κερδών και ορίστηκε το κατά μετοχή μέρισμα στο ποσό των €0,01 ,το οποίο, βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 3943/2011, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,0075. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίσθηκε η Τρίτη 14η  Αυγούστου 2012. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίσθηκε η Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Αυγούστου 2012 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.651.077
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου     : 82.60%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              : 20.651.077
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.651.077, κατά: 0, αποχή: 0

Θέμα 4: Εξελέγη η εταιρεία P.K.F. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε  για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας  εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2012), με τακτικούς ελεγκτές τον κ. Βλάχο Χρήστο (ΑΜΣΟΕΛ 38896) και Μπεκρή Αναστασία (ΑΜΣΟΕΛ 34051) και ως αναπληρωτές αυτών τους  κ. Σφαρνά Αλέξανδρο (ΑΜΣΟΕΛ 14841) και Μανδρίδη Ιωάννη (ΑΜΣΟΕΛ 11291)  και ενεκρίθη ο καθορισμός της αμοιβής τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.651.077
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου     : 82.60%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              : 20.651.077
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.651.077, κατά: 0, αποχή: 0

Θέμα 5 Ενεκρίθησαν ομόφωνα  οι αμοιβές και αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και προεγκρίθηκαν  οι αμοιβές για τη χρήση 2012.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.651.077
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου     : 82.60%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              : 20.651.077
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.651.077, κατά: 0, αποχή: 0

Θέμα 6: Ενεκρίθη η εκλογή του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, κ. Πετρουλή Παναγιώτη ως εκπροσώπου των μετόχων, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μουστάκη Νικόλαου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.651.077
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου     : 82.60%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              : 20.651.077
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.651.077, κατά: 0, αποχή: 0