Διευκρίνηση στα δοθέντα στοιχεία της Οικονομικής Έκθεσης Ά Εξαμήνου 2012

logoolp

 Πειραιάς 30/8/2012


Διευκρίνηση στα δοθέντα στοιχεία της Οικονομικής Έκθεσης Ά Εξαμήνου 2012


      Επειδή από τα δοθέντα στη δημοσιότητα στοιχεία της Οικονομικής Έκθεσης Ά Εξαμήνου 2012 καταχωρήθηκε χωρίς προσδιορισμό ότι “τα κέρδη του ΟΛΠ Α.Ε. μειώθηκαν”, από τις οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού διευκρινίζεται ότι η μείωση αυτή αφορά τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους λόγω αντιλογισμών στα έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και όχι τα Μικτά Κέρδη, τα οποία αυξήθηκαν κατά 118,7%, ήτοι από 4.493.246 Ευρώ το 2011 σε 9.827.330 το 2012.