Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Πειραιάς, 27.03.2013


Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει οικονομικές δραστηριότητες στην Κύπρο, παραθέτοντας τα εξής στοιχεία

α) Η εταιρεία δεν διατηρεί καταθέσεις στην Κύπρο, είτε στην Τράπεζα Κύπρου είτε στην CPB,


β) Δεν κατέχει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών,


γ) Κατά τη χρήση 2012, αλλά και τις προηγούμενες χρήσεις δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο


δ) H Διοίκηση της εταιρείας εκτιμάει ότι δεν θα υπάρχει επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.