Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

logoolp

 

Πειραιάς, 28/06/2013

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 28/6/2012 πραγματοποιήθηκε η  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 26 μέτοχοι που κατέχουν 20.680.536 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 82,72%  του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω.

Θέμα 1: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της  Εταιρικής χρήσης από 1/1/2012 έως  31/12/2012. Επίσης αποφασίστηκε η παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας ανά κλάδο δραστηριότητας από 1/1/2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.680.536
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου:     82,72
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 20.680.536             
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.680.536, κατά: 0, αποχή: 0

Θέμα 2: Απηλλάγησαν ομόφωνα  τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης. (1/1/2012 - 31/12/2012).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.680.536
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 82,72% 
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              :  20.680.536
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.680.536, κατά: 0, αποχή: 0

Θέμα 3: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση των ετήσιων κερδών και ορίστηκε το κατά μετοχή μέρισμα στο ποσό των €0,05, το οποίο, βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 3943/2011, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,0375. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίσθηκε η Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίσθηκε η Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.680.536
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου     : 82,72%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              : 20.680.536
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.680.536, κατά: 0, αποχή: 0

Θέμα 4: Εξελέγη η εταιρεία ERNST & YOUNG Α.Ε  για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2013) και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ΟΛΠ Α.Ε.  και ενεκρίθη ο καθορισμός της αμοιβής τους, ύψους € 105.000 (πλέον Φ.Π.Α.).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.680.536
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου     : 82,72%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              : 20.680.536
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.667.236, κατά: 2.200, αποχή: 11.100

Θέμα 5: Ενεκρίθησαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και προεγκρίθηκαν  οι αμοιβές για τη χρήση 2013 με την εφαρμογή της ανώτατης εκ του νόμου αμοιβής του Γενικού Γραμματέα (€4.750 Χ 12) μετά την παρακράτηση του ποσού των αποζημιώσεων, συντάξεων κ.λπ. σύμφωνα με το Ν.3833/2010. Επίσης αποφασίστηκε μείωση των αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. κατά 35%.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.680.536
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου     : 82,72%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              : 20.680.536
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.657.470, κατά: 0, αποχή: 23.066

Θέμα 6: Ενεκρίθη η εκλογή του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, κ. Γεωργακόπουλου Γεώργιου ως εκπροσώπου των υπαλλήλων, σε αντικατάσταση του συνταξιοδοτηθέντος Μπαλαμπανίδη Ευστράτιου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.680.536
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου     : 82,72%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              : 20.680.536
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.657.470, κατά: 0, αποχή: 23.066

Θέμα 7: Ενεκρίθη η τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της ΟΛΠ Α.Ε., ως εξής:
Άρθρο 4 παράγραφος 2: «Οι μετοχές της Εταιρείας μπορεί να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση πέραν από το Χρηματιστήριο Αθηνών,  και σε οποιοδήποτε διεθνώς αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.»
Άρθρο 5 παράγραφος 1: «Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα και σε είδος. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να αυξάνεται με τροποποίηση του καταστατικού και πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ο τρόπος κάλυψης, ο αριθμός και το είδος των μετόχων που θα εκδοθούν, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσής τους, καθώς και η προθεσμία κάλυψης.»
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.680.536
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου     : 82,72%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              : 20.680.536
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.657.470, κατά: 0, αποχή: 23.066

Θέμα 8: Ενεκρίθη η εκλογή της κας Ελισσάβετ Αργυροπούλου, ως εκπροσώπου των μετόχων, σε αντικατάσταση του κ. Κολιόπουλου Αντωνίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.680.536
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου     : 82,72%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων              : 20.680.536
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.644.170, κατά: 13.300, αποχή: 23.066