Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

                                                          olp doc

Πειραιάς,  18.10.2013

                                                                                                                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει την ενημέρωση που έλαβε στις 17.10.2013 από την Lansdowne Partners International Limited, ως εξής:

- Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: Lansdowne Partners International Limited (“LPIL”), Lansdowne Partners Cyprus Limited (“LPC”), Lansdowne Partners Austria Gmbh (“LPA”)

  • Επωνυμία των μετόχων: Lansdowne Investment Company Limited, Lansdowne European Equity Master Fund Limited, Lansdowne European Long Only Master Fund Limited (όλα μαζί “Lansdowne Funds”)
  • Αριθμός έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου: 1.747.748
  • Ποσοστό έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου: 6,99%.

Η Lansdowne Partners International Limited κατέχει το 57% της Lansdowne Partners Cyprus Limited, η οποία κατέχει το 100% της Lansdowne Partners Austria (Gmbh).

Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Lansdowne Partners Austria (Gmbh) και με ισχύ από 14 Οκτωβρίου 2013 δικαιούται να ασκεί κατά την κρίση της τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις 1.747.748 μετοχές του ΟΛΠ Α.Ε. (ποσοστό 6,99% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), που κατέχουν τα ακόλουθα funds: Lansdowne Investment Company Limited, Lansdowne European Equity Master Fund Limited, Lansdowne European Long Only Master Fund Limited, κανένα από τα οποία δεν κατέχει ποσοστό άνω του 5% των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΛΠ Α.Ε.

Υπάρχει συνεπώς από την συγκεκριμένη ημερομηνία σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, τα οποία έμμεσα ελέγχονται από τις LPIL, LPC και LPA. Πριν από την συγκεκριμένη ημερομηνία καμία από τις LPIL, LPC και LPA δεν ήλεγχε 5% ή μεγαλύτερο ποσοστό από τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.

Η εταιρεία Lansdowne Partners Limited Partnership ως επενδυτής των “Lansdowne Funds”  μπορεί να ασκεί μαζί με την “LPA” τα δικαιώματα ψήφου του ΟΛΠ Α.Ε που αντιστοιχούν στο 5,48% από το συνολικό 6,99%. Το ποσοστό 5,48% συμπεριλαμβάνεται στα συνολικά δικαιώματα ψήφου στον ΟΛΠ Α.Ε. που έμμεσα κατέχονται από την Lansdowne Partners Limited Partnership και είχαν γνωστοποιηθεί από τις 28/9/2007, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ.2 του Ν.3556/2007.

Η παραπάνω γνωστοποίηση έγινε από την Lansdowne Partners International Limited και εκ μέρους των “LPC” και “LPA”  σύμφωνα με την παρ.1(α) του άρθρου 13 του Ν.3556/2007.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3556/2007 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.olp.gr