Προϋπολογισμός Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014

Πειραιάς,  16.12.2013


                                                                                                                                      


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Τον προϋπολογισμό Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ A.E. κατά την τελευταία Συνεδρίαση του τρέχοντος έτους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού 2014, τα οποία εξέθεσε μαζί και με το επενδυτικό πρόγραμμά του, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης ο Οργανισμός αναμένει:
1. Συνολικά Έσοδα 119,5 εκατ. ευρώ (+2.9%)
2. Συνολικές δαπάνες 104,6 εκατ. ευρώ (-2,3%)
3. Δαπάνες προσωπικού 53,8 εκατ. ευρώ (-4,5%)
4. Λειτουργικό αποτέλεσμα 14,4 εκ. ευρώ
5. Αποτέλεσμα προ φόρων (κέρδη) 14,9 εκατ. ευρώ έναντι 9,06 εκ. ευρώ του 2013 και 6,32 του 2012.