Διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2013

 

Πειραιάς,  14.04.2014         

           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

        

  O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει προτείνει τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2013 ποσού € 3.000.000,00 το οποίο ανέρχεται σε € 0,12 ανά μετοχή έναντι € 0,05 που δόθηκε για τη χρήση του 2012. Η πρόταση τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.