Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι τo Σάββατο 14/6/2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 21.137.182 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 84,55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω.

Θέμα 1: Εγκρίθηκε ομόφωνα η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013 καθώς και η αναταξινόμηση ορισμένων κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της οικονομικής χρήσης 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 21.137.090
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 84,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 21.137.090
Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.137.090, κατά: 0, αποχή: 0

Θέμα 2: Απηλλάγησαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης. (1/1/2013 - 31/12/2013).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 21.137.090
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 21.137.090
Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.137.090, κατά: 0, αποχή: 0

Θέμα 3: Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση των ετήσιων κερδών και ορίστηκε το κατά μετοχή μέρισμα στο ποσό των €0,12, το οποίο, βάσει του άρθρου 1 του Νόμου 4110/2013, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,1080. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίσθηκε η Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίσθηκε η Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 21.137.090
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 21.137.090
Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.137.090, κατά: 0, αποχή: 0

Θέμα 4: Εξελέγη η εταιρεία ERNST & YOUNG Α.Ε για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2014) και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ΟΛΠ Α.Ε. και ενεκρίθη ο καθορισμός της αμοιβής τους, ύψους € 100.000 (πλέον Φ.Π.Α.).
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 21.137.090
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 21.137.090
Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.049.987, κατά: 70.649, αποχή: 16.454

Σχετικά με το Θέμα 5, ο εκπρόσωπος του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. κατέθεσε το ακόλουθο κείμενο: «Ως προς τις αποζημιώσεις των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2013 εγκρίνεται το ποσό των €77.104,54 καθώς η μείωση των αμοιβών κατά 35% θα πρέπει να εφαρμοστεί από 1/1/2013 σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Συνεπώς δεν εγκρίνεται το επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε στα μέλη, το οποίο με βάση τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν από την εταιρία ανέρχεται σε €18.925,36 για το οποίο ζητείται η σύμφωνα με το νόμο ανάκτησή του από την εταιρία. Ως προς τις αμοιβές Προέδρου και Αναπληρωτή Δ/ντα χρήσης 2013 δεν εγκρίνονται αν δεν προσκομισθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατάξεις όπως έχουν καταγραφεί στην απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/6/2013 όσον αφορά στην παρακράτηση αποζημιώσεων και συντάξεων σύμφωνα με τον Ν. 3833/2010. Συνεπώς δεν εγκρίνεται το επιπλέον ποσό που τους καταβλήθηκε για το οποίο ζητείται η σύμφωνα με το νόμο ανάκτησή του από την εταιρία. Επιπλέον σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22/6/2012 εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για την χρήση του 2012 υπό την αίρεση ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του Ν. 3833/2010 όσον αφορά στην παρακράτηση αποζημιώσεων και συντάξεων. Συνεπώς για το επιπλέον ποσό που τους καταβλήθηκε την χρήση 2012 ζητείται η σύμφωνα με το νόμο ανάκτησή του από την εταιρία. Εντός ενός μήνα να προσκομίσουν τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου ο μέτοχος να είναι σε θέση να προβεί στις σχετικές εγκρίσεις για τις χρήσεις 2012 και 2013. Αναφορικά με την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2014, προτείνεται ο ορισμός της ανώτατης εκ του νόμου αμοιβής Γενικού Γραμματέα (ήτοι €4,750 μηνιαίως Χ 12) μετά την παρακράτηση του ποσού της σύνταξης όπως προβλέπεται από τον Ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 Ν. 4024/2011, ΦΕΚ Α 226/27.102011. Αναφορικά με τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2014 προτείνεται η διατήρησή τους στο τρέχον επίπεδο ήτοι €386,90 μικτά παγίως το μήνα και €165,82 μικτά ανά συνεδρίαση». Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Παναγιώτης Πετρουλής συμφώνησε ότι όλα τα ανωτέρω θα απαντηθούν με έγγραφα της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΛΠ Α.Ε., καθώς και ανεξάρτητου εξειδικευμένου νομικού οίκου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 21.137.090
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 21.137.090
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.978.664, κατά: 52.887, αποχή: 105.539

Θέμα 6: Ενεκρίθη η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, λόγω λήξης της θητείας του. Το νεό Δ.Σ. αποτελείται από τον κ. Ανωμερίτη Γεώργιο, Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πετρουλή Παναγιώτη, Αναπληρωτή Δ/ντος Συμβούλου και τα μέλη κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο, κ. Νάκη Νικόλαο, κ. Παπαηλία Νικόλαο, κ. Ζησιμόπουλο Άγγελο, κ. Τσιρίδη Γεώργιο, κ. Γεωργίου Βασίλειο, κα Αργυροπούλου Ελισσάβετ, κα Μουστάκη Ειρήνη, κ. Γεωργακόπουλο Γεώργιο, κ. Γεωργίου Νικόλαο, κ. Μιχαλολιάκο Βασίλειο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 21.137.090
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 21.137.090
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.981.948, κατά: 70.649, αποχή: 84.493

Θέμα 7: : Ενεκρίθη η εκλογή των κ.κ. Παπαδόπουλου Γεώργιου και Νάκη Νικόλαου ως ανεξαρτήτων μελών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 21.137.090
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 21.137.090
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.981.948, κατά: 70.649, αποχή: 84.493

Θέμα 8: Ενεκρίθη η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή του νόμου 3693/2008, αποτελούμενη από τους κ.κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο, Νάκη Νικόλαο και Παπαηλία Νικόλαο.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 21.137.090
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 84,55%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 21.137.090

Αριθμός ψήφων υπέρ: 21.006.693, κατά: 52.887, αποχή: 77.510