Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Πειραιάς,  8.7.2014


Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει την ενημέρωση που έλαβε από την Lansdowne Partners International Limited, ως εξής:
- Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: Lansdowne Partners Cyprus Limited (“LPC”), Lansdowne Partners Austria Gmbh (“LPA”), Lansdowne Partners Limited(“LPL”) and Lansdowne Partners (UK) LLP (“LPUK LLP”).
- Επωνυμία των μετόχων: Lansdowne Investment Company Limited, Lansdowne European Equity Master Fund Limited, Lansdowne Eureka Fund LP, Lansdowne European Long Only Master Fund Limited (όλα μαζί “Lansdowne Funds”)

Η Lansdowne Partners International Limited (“LPIL”) ελέγχει τη Lansdowne Partners Cyprus Limited, η οποία ελέγχει τη Lansdowne Partners Austria (Gmbh). Επίσης η LPIL ελέγχει την LPL και η LPL ελέγχει την LPUK LLP.
Στα πλαίσια κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης με ισχύ από 1 Ιουλίου  2014 ισχύουν τα εξής:

α) Η Lansdowne Partners Austria ασκεί σε διακριτική βάση τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις 377.622 μετοχές του ΟΛΠ Α.Ε. (ποσοστό 1,51% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), που κατέχει η Lansdowne Investment Company Limited.
Υπάρχει συνεπώς από την συγκεκριμένη ημερομηνία σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου των LPC και  LPA, καθώς το σχετικό ποσοστό μειώνεται κάτω του 5% σε σχέση με αυτό που είχε κοινοποιηθεί το 2013.

β)Η “LPUK LLP” ενεργώντας ως διαχειριστής έχει εξουσιοδοτηθεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις 1.725.854 μετοχές του ΟΛΠ Α.Ε. που κατέχουν οι Lansdowne European Equity Master Fund Limited, Lansdowne Eureka Fund LP, Lansdowne European Long Only Master Fund Limited καμία από τις οποίες δεν κατέχει ποσοστό άνω του 5% των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΛΠ Α.Ε.και προηγουμένως διαχειρίζονταν η LPA και/ή η Lansdowne Partners Limited 
Υπάρχει συνεπώς από την συγκεκριμένη ημερομηνία σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου των LPL και  LPUK LLP, καθώς το σχετικό ποσοστό αυξάνεται πάνω από το όριο του 5%, ενώ το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει η Lansdowne Partners International Limited σε σχέση με τη γνωστοποίηση του 2013 αυξάνεται σε 8,41% από 6,99%, εξαιτίας του ελέγχου που ασκεί στις LPC, LPA, LPL και LPUK LLP.

Η παραπάνω γνωστοποίηση έγινε από την Lansdowne Partners International Limited και εκ μέρους των LPC, LPA, LPL και LPUK LLP σύμφωνα με τον Ν.3556/2007.

Όπως γνωστοποιείται στην σχετική κοινοποίηση, η LPIL δεν θεωρείται ελεγχόμενη επιχείρηση σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρο 3, παρ. 1, περιπτ. γ) του Ν. 3556/2007, ο οποίος αποτελεί προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/109 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004.
 
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3556/2007 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.olp.gr