Αυξητικά κερδοφόρο για τον ΟΛΠ Α.Ε. το 9μηνο του 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

                                               Πειραιάς,  28.11.2014


Αυξητικά κερδοφόρο για τον ΟΛΠ Α.Ε. το 9μηνο του 2014.
Αύξηση 111,59% στα χρηματικά του διαθέσιμα (48,4 εκ. ευρώ)


       Αύξηση κατά 6,36% των κερδών του μετά από φόρους παρουσίασε στη χρήση του 9μήνου 2014 ο ΟΛΠ Α.Ε. έναντι της αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2013.
    Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10.399.068,30 ευρώ ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σε 8.644.271,55 ευρώ, έναντι 8.127.580,32 ευρώ του 2013.
    Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση και ανήλθε σε 79.984.317,66 ευρώ έναντι 81.875.864,00 το 2013.
       Τα λειτουργικά έξοδα  της περιόδου παρουσίασαν μείωση κατά 5,35% έναντι του 2013, ενώ η πραγματική μείωση του κόστους μισθοδοσίας 4,62%.
       Οι αναλώσεις υλικών και ανταλλακτικών αυξήθηκαν κατά 1,15%, ενώ οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 8,08%.
     Τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού ανήλθαν στις 30.09.2014 σε    48.436.564,55 ευρώ έναντι 22.891.650,00 ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση 111,59%.