Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Πειραιάς,  4.5.2015

 

 

Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

 

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007 και κατόπιν της ενημέρωσης που έλαβε στις 4/5/2015 από την Lansdowne Partners Limited, ανακοινώνει τα εξής: 

- Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: Lansdowne Partners Limited (“LPL”) και Lansdowne Partners (UK) LLP (“LPUK LLP”).

- Επωνυμία των μετόχων: Lansdowne European Equity Master Fund Limited, Lansdowne Eureka Fund LP, Lansdowne European Long Only Master Fund Limited (όλα μαζί “Lansdowne Funds”).

 

Η Lansdowne Partners Limited (“LPL”) ελέγχει την “LPUK LLP” και η “LPUK LLP” ενεργώντας ως διαχειριστής ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές της ΟΛΠ Α.Ε. που ανήκουν στα ακόλουθα funds:  Lansdowne European Equity Master Fund Limited, Lansdowne Eureka Fund LP, Lansdowne European Long Only Master Fund Limited. Ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων συναλλαγών στις 9 Απριλίου 2015, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχεται έμμεσα από τη LPL καθώς και αυτό που ελέγχεται από τη LPUK LLP έχει πέσει από 6,90% σε κάτω από 5%.

 

Επισημαίνεται ότι η Lansdowne Partners International Limited (“LPIL”) που ελέγχει τις Lansdowne Partners Limited (“LPL”) και Lansdowne Partners (UK) LLP (“LPUK LLP”) συνεχίζει έμμεσα να διατηρεί ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΠ Α.Ε. άνω του 5% παρά την παραπάνω μεταβολή.

 

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3556/2007 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.olp.gr