Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πειραιάς 22/6/2015

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι τη Δευτέρα 22/6/2015 πραγματοποιήθηκε η Εξ' Αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στο ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 20.257.142 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 81,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω.

Θέμα 1: Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.256.664
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,027%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.256.664

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.879.002, κατά: 0, αποχή: 377.662

Θέμα 2: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης. (1/1/2014 - 31/12/2014).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.256.664
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,027%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.256.664

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.879.002, κατά: 377.662, αποχή: 0

Θέμα 3: Εγκρίθηκε η διάθεση των ετήσιων κερδών και ορίστηκε το κατά μετοχή μέρισμα στο ποσό των €0,0990 το οποίο, βάσει του άρθρου 1 του Νόμου 4110/2013, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,0891. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίσθηκε η Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίσθηκε η Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 από την πληρώτρια τράπεζα EUROBANK Ergasias.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.256.664
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,027%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.256.664

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.879.002, κατά: 0, αποχή: 377.662

Σχετικά με το Θέμα της έγκρισης των αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014 και προέγκριση για τη χρήση 2015, ο εκπρόσωπος του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. κατέθεσε το ακόλουθο κείμενο:

 Ως προς τις αποζημιώσεις των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2014 την μη έγκρισή τους και την απαίτηση της ορθής εφαρμογής της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 14ης εταιρικής χρήσης ήτοι €386,90 μικτά παγίως το μήνα και €165,82 μικτά ανά συνεδρίαση. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης να προβεί σε ανάκτηση του υπερβάλλοντος ποσού. Σε περίπτωση που το καταβληθέν ποσό υπολείπεται να προβεί σε συμπλήρωση αυτού αφού προηγουμένως έχει συμψηφίσει για κάθε ένα πρόσωπο ποσό που οφείλεται προς τον ΟΛΠ λόγω καταβολής αχρεωστήτως αποζημιώσεων χρήσεως 2013 (που ανέρχονται συνολικά σε €18.925,36 και για τα οποία η Τακτική Γενική Συνέλευση της 14ης εταιρικής χρήσης είχε αποφασίσει την ανάκτηση).

 Ως προς τις αποζημιώσεις των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2015 την προέγκρισή τους σε €386,90 μικτά παγίως το μήνα και €165,82 μικτά ανά συνεδρίαση.

 Ως προς τις αμοιβές Προέδρου και Αναπληρωτή Δ/ντα χρήσης 2014 την έγκρισή τους κατά το ποσό που προκύπτει από την ανώτατη εκ του νόμου αμοιβή Γενικού Γραμματέα (ήτοι €4,750 μηνιαίως Χ 12) μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης και τυχόν άλλου συνυπολογιζόμενου ποσού στο παραπάνω ανώτατο όριο όπως προβλέπεται από τον Ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 Ν. 4024/2011, ΦΕΚ Α 226/27.10.2011. Την μη έγκριση τυχόν υπερβάλλοντος ποσού που έχει καταβληθεί και την ανάκτηση αυτού από τον ΟΛΠ.

 Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του Βασικού Μετόχου αναφορικά με το θέμα των αμοιβών Προέδρου και Αναπληρωτή Δ/ντα χρήσεων 2011, 2012 και 2013 διαπιστώθηκε ύπαρξη υπερβάσεων του ανωτάτου ορίου αμοιβών εκ του νόμου και εκ των οικείων αποφάσεων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΟΛΠ για τα έτη αυτά. Σε συνέχεια αυτού καλείται ο ΟΛΠ τηρώντας τις απαιτούμενες διατυπώσεις του νόμου να προβεί σε ανάκτηση δια συμψηφισμού των οφειλομένων ληξιπρόθεσμων και απαιτητών ποσών που θα διαπιστωθούν με απαιτητά ποσά των δύο αξιωματούχων από τον ΟΛΠ (λ.χ. αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης παροχής υπηρεσιών) μέχρις εξοφλήσεως του ΟΛΠ. Σε περίπτωση που τα ληξιπρόθεσμα ποσά δεν αποπληρωθούν δια του συμψηφισμού, ο ΟΛΠ να τους καλέσει να εξοφλήσουν τάσσοντάς τους εύλογη προθεσμία.

 Ως προς τις αμοιβές του Προέδρου & Δ/ντα Συμβούλου και του Αναπληρωτή Δ/ντα χρήσης 2015 να προεγκρίνει για κάθε ένα την ανώτατη εκ του νόμου αμοιβή Γενικού Γραμματέα (ήτοι €4,750 μηνιαίως Χ 12) μετά την αφαίρεση τυχόν ποσών που συνυπολογίζονται στο παραπάνω ανώτατο όριο (π.χ. συντάξεις) όπως προβλέπεται από τον Ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 Ν. 4024/2011, ΦΕΚ Α 226/27.10.2011.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.256.664
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,027%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.256.664

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.775.524, κατά: 467.787, αποχή: 13.353

Θέμα: Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξελέγη η εταιρεία ERNST & YOUNG Α.Ε για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2015) και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της ΟΛΠ Α.Ε. και ενεκρίθη ο καθορισμός της αμοιβής τους, ύψους € 100.000 (πλέον Φ.Π.Α.).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.256.664
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,027%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.256.664

Αριθμός ψήφων υπέρ: 19.775.524, κατά: 90.125, αποχή: 391.015

Θέμα 6: :Ενεκρίθη η εκλογή του μη εκτελεστικού μέλους, εκπροσώπου των υπαλλήλων, κ. Γεωργίου Γεωργακόπουλου καθώς και η εκλογή του μη εκτελεστικού μέλους, εκπροσώπου των λιμενεργατών, κ. Νικόλαου Γεωργίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.256.664
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,027%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.256.664

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.596.685, κατά: 416.764, αποχή: 1.243.215

Θέμα 7:Ενεκρίθη η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το νεό Δ.Σ. αποτελείται από τον κ. Κούβαρη Ιωάννη, Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κυραμαργιό Σταύρο, Αναπληρωτή Δ/ντος Συμβούλου και τα μέλη κ. Λιάγκο Αθανάσιο, κ. Κοιλάκο Σταμάτη, κ. Ροϊδη Γεώργιο, κ. Κορκίδη Βασίλη, κ. Δρακονταειδή Σταύρο, κα Φράγκου Αποστολία, κα Τσαλικίδου Ολυμπία, κ. Καστελλάνο Γεώργιο, κ. Γεωργακόπουλο Γεώργιο, κ. Γεωργίου Νικόλαο, κ. Μώραλη Ιωάννη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 20.256.664
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 81,027%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.256.664

Αριθμός ψήφων υπέρ: 18.538.440, κατά: 467.787, αποχή: 1.250.437

Ενεκρίθη η εκλογή των κ.κ. Κοιλάκου Σταμάτη και Δρακονταειδή Σταύρου ως ανεξαρτήτων μελών.

Ενεκρίθη η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σε εφαρμογή του νόμου 3693/2008, αποτελούμενη από τους κ.κ. Κοιλάκο Σταμάτη, Ροϊδη Γεώργιο και την κα Τσαλικίδου Ολυμπία.