Ανακοίνωση για τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις

Πειραιάς,  02.10.2015

 

 

             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            OΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 και συγκεκριμένα στην Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης  Χρημ/κής Πληροφόρησης των Ορκωτών Ελεγκτών εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθη παράγραφος έμφασης θέματος. Η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά το θέμα των συνεχώς μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών στο οικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τους πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από αυτές.

Σημειώνεται ότι η παράλειψη ενσωμάτωσης της παραπάνω παραγράφου στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις, δεν δημιουργεί θέμα έλλειψης πληροφόρησης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς το θέμα που περιγράφεται στην παράγραφο έμφασης, είχε πλήρως αναλυθεί στην σημείωση 2γ των οικονομικών καταστάσεων.

 

          Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία έχει ήδη προβεί στην ορθή αναδημοσίευση των σχετικών οικονομικών καταστάσεων τόσο στο διαδικτυακό χώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσο και του Οργανισμού στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.olp.gr/el/investor-information/economical-reports/itemlist/category/185-financial2015.