ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πειραιάς, 03.07.2017


ΔΙΕΥΚΕΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

H Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε σε συνέχεια της από 28 Ιουνίου Ανακοίνωσης ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουλίου 2017 στις 11:00 π.μ. δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ» την 24η Ιουλίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής), τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α κ.ν. 2190/1920.