Απόφαση Γενικής ΣυνέλευσηςΠειραιάς 18/7/2016

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 18/7/2016 πραγματοποιήθηκε η Εξ’ Αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στο κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 20.106.559 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 80,43% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ενέκριναν ομοφώνως το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή τη συμπλήρωση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκε η προσθήκη νέας υπο-παραγράφου (α) στην παράγραφο 3.2 του υφιστάμενου Καταστατικού, ως εξής:

«(α) να κάνει χρήση όλων των εκχωρηθέντων στην Εταιρεία σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης δικαιωμάτων και να συντηρεί, αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται τα στοιχεία παραχώρησης σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης,»
με αναρίθμηση των υφιστάμενων υπο-παραγράφων.


Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 20.106.559
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 80,43%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 20.106.559
Αριθμός ψήφων υπέρ: 20.106.559, κατά: 0, αποχή: 0