Ανακοίνωση αλλαγής Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών

Πειραιάς 10/8/2016


«Ανακοίνωση αλλαγής Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών»

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (στο εξής ΟΛΠ ή η «Εταιρεία») ενημερώνει για τις μεταβολές στην ανώτατη ιεραρχία της Εταιρείας. Ειδικότερα, ύστερα από τη σχετική απόφαση του ΔΣ ΟΛΠ ορίζονται:

O κ. FU Chengqiu, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως Διευθύνων Σύμβουλος
Ο κ. DENG Xiaoli ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ο κ. JI Fengming ως Γενικός Οικονομικός Διευθυντής (CFO)
Ο κ. LI Jianchun ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ο κ. Άγγελος Καρακώστας ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως ανώτερος σύμβουλος της Διοίκησης.
Ο κ. Ιωάννης Κούβαρης, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως ανώτερος σύμβουλος της Διοίκησης.