Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Πειραιάς, 12/8/2016


Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει τη γνωστοποίηση που έλαβε από την China COSCO Shipping Corporation Limited (στο εξής COSCO Shipping Group), ως εξής:
- Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: COSCO Shipping Group.
- Επωνυμία του μετόχου: COSCO (Hong Kong) Group Limited (στο εξής COSCO Hong Kong).

Ως αποτέλεσμα εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε στις 10/8/2016 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφων που κατέχει η COSCO Hong Kong στην Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανήλθε στο 51%.

Η COSCO Hong Kong ελέγχεται κατά 100% από τη China Ocean Shipping (Group) Company, η οποία ελέγχεται κατά 100% από τη COSCO Shipping Group, μία κινεζική κρατική εταιρεία. Ως συνέπεια της συγκεκριμένης συναλλαγής η COSCO Shipping Group, ελέγχοντας έμμεσα κατά 100% τη COSCO Hong Kong ελέγχει έμμεσα και το 51% των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΛΠ Α.Ε.

Επισημαίνεται επίσης ότι εντός διαστήματος πέντε ετών και εφόσον η Cosco Hong Kong έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους που περιγράφονται στην Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA) για την πώληση και την αγορά 16.750.000 μετοχών του ΟΛΠ Α.Ε. που έχει υπογραφεί με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε., συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους € 293.783.800 εκατ. στον ΟΛΠ, το ποσοστό της Cosco Hong Kong θα ανέλθει στο 67%, λαμβάνοντας επιπλέον 16% των μετοχών από το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.

H παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.olp.gr