Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Πειραιάς, 12/8/2016

Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει τη γνωστοποίηση που έλαβε από τo Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.), ως εξής:
- Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.
- Επωνυμία του μετόχου: Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.

Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. γνωστοποιεί ότι ως αποτέλεσμα εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε στις 10/8/2016 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφων που κατέχει στην Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. κατήλθε από 74,14% σε 23,14%, ύστερα από τη μεταφορά του 51% στην COSCO (Hong Kong) Group Limited (στο εξής Cosco Hong Kong). Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας 100% το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ», ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

Επισημαίνεται επίσης ότι εντός διαστήματος πέντε ετών και εφόσον έχουν εκπληρωθεί ορισμένοι όροι που περιγράφονται στην Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA) για την πώληση και την αγορά 16.750.000 μετοχών του ΟΛΠ Α.Ε. που έχει υπογραφεί με την Cosco Hong Kong, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης από την πλευρά της Cosco Hong Kong των υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους € 293.783.800 εκατ. στον ΟΛΠ, το ποσοστό του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. στον ΟΛΠ θα κατέλθει στο 7,14%, με τη μεταφορά επιπλέον 16% των μετοχών του ΟΛΠ στη Cosco Hong Kong.
H παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.olp.gr