Ενημέρωση Επενδυτών

Δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

 

Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου 2016

 

 

Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» (στο εξής ο «ΟΛΠ») ανακοινώνει ότι στις 30 Νοεμβρίου 2016 μεταφέρθηκε ποσό Ευρώ 6.285.940,08 από λογαριασμό του ΟΛΠ στην Εθνική Τράπεζα σε λογαριασμό του Δήμου Πειραιά, σε συνέχεια της από 4 Ιουλίου 2016 κατάσχεσης του ανωτέρω ποσού για τέλη καθαρισμού, φωτισμού και ηλεκτροδότησης που επεβλήθη στον ΟΛΠ από τον ανωτέρω Δήμο. Η παραπάνω μεταφορά δεν είναι συμβατή με την κανονική πορεία εργασιών του ΟΛΠ και αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των τραπεζικών διαθεσίμων του ΟΛΠ και το 80% των καθαρών κερδών του με βάση ιστορικά μέσο επίπεδο. Ως εκ τούτου, οι εξωτερικοί ελεγκτές του ΟΛΠ έχουν προσκληθεί από την εταιρεία για να εκτιμήσουν την επίδρασή της στη χρηματοοικονομική κατάσταση του ΟΛΠ.
Η παραπάνω κατάσχεση είχε επιβληθεί χωρίς δικαστική απόφαση και παρά τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 4337/2015, το οποίο σε συνδυασμό με το νόμο 4404/2016 απαγορεύει την επιβολή στον ΟΛΠ επιβαρύνσεων παρόμοιων με τις παραπάνω. Αντίθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ο Δήμος Πειραιά και οι δήμοι που γειτνιάζουν με το λιμάνι του Πειραιά υποχρεούνται να εκδώσουν διοικητικές πράξεις, προκειμένου να διαγράψουν όλες τις παρόμοιες επιβαρύνσεις που είχαν επιβάλει παλαιότερα στον ΟΛΠ (εκτός από εκείνες που έχουν κριθεί νόμιμες με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις), υποχρέωση η οποία δεν έχει τηρηθεί μέχρι σήμερα.
Η κατάσχεση του ποσού είχε δημοσιοποιηθεί από τον ΟΛΠ στην παράγραφο 33.2 (Μεταγενέστερα Γεγονότα) των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του ΟΛΠ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016.
Ο ΟΛΠ έχει ισχυρά επιχειρήματα στην ανωτέρω διαφορά και έχει ήδη ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση του ποσού. Συγκεκριμένα, στις 12 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών η πρώτη ακροαματική διαδικασία σχετικά με τη νομιμότητα της κατάσχεσης, και η απόφαση εκτιμάται ότι θα εκδοθεί εντός των πρώτων μηνών του 2017.
Ο ΟΛΠ επιθυμεί να διαβεβαιώσει τους μετόχους του ότι κάθε εξέλιξη σχετική με το θέμα θα δημοσιοποιείται εγκαίρως. Την ίδια στιγμή, ο ΟΛΠ καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν εποικοδομητικά για να συμβάλλουν στον κοινό στόχο της ανάπτυξης και της ευημερίας στο λιμάνι του Πειραιά.