Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Πειραιάς, 12.5.2017


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007, η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (περαιτέρω «ΟΛΠ»), δημοσιοποιεί την κατωτέρω γνωστοποίηση, που ελήφθη από την εταιρεία Lansdowne Partners International Limited στις 11 Μαΐου 2017:

1. Εταιρική επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: η Lansdowne Partners International Limited (“LPIL”) για δικό της λογαριασμό και για λογαριασμό των Lansdowne Partners Cyprus Limited (“LPC”), Lansdowne Partners Austria GmbH (“LPA”), Lansdowne Partners Limited (“LPL”) και Lansdowne Partners (UK) LLP (“LPUK LLP”).
2. Εταιρική επωνυμία των μετόχων: Lansdowne Investment Company Limited, Lansdowne European Equity Master Fund Limited.
3. Η LPΙL ελέγχει την LPC και η LPC ελέγχει την LPA. Η LPA είναι ο διαχειριστής επενδύσεων και δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών εκδόσεως ΟΛΠ που κατέχονται από την Lansdowne Investment Company Limited. Η Lansdowne Investment Company Limited δεν κατέχει μετοχές εκδόσεως ΟΛΠ που να αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% ή μεγαλύτερο από τα συνολικά δικαιώματα ψήφου σε αυτόν.
Επιπλέον, η LPIL ελέγχει την Lansdowne Partners Limited (“LPL”) και η LPL ελέγχει την Lansdowne Partners (UK) LLP (“LPUK LLP”). Η LPUK LLP ενεργεί ως ο διαχειριστής επενδύσεων και δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών εκδόσεως ΟΛΠ που κατέχονται από το Lansdowne European Equity Master Fund Limited, το οποίο δεν κατέχει μετοχές εκδόσεως ΟΛΠ που να αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% ή μεγαλύτερο από τα συνολικά δικαιώματα ψήφου σε αυτόν.

4. Σε συνέχεια ορισμένων συναλλαγών σε μετοχές του ΟΛΠ, οι οποίες διενεργήθηκαν την 9η Μαΐου 2017, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στον ΟΛΠ που κατέχεται έμμεσα από κάθε έναν εκ των LPIL, LPC, LPA, LPL και LPUK LLP υποχώρησε κάτω από 5%, σε σχέση με το 8,41% της αντίστοιχης γνωστοποίησης από την LPIL με ημερομηνία 4 Ιουλίου 2014.

5. Η ανωτέρω γνωστοποίηση γίνεται από την LPIL εκ μέρους καθενός εκ των LPC, LPA, LPL και LPUK LLP, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1(α) του Νόμου 3556/2007.