ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ 28ης ΙΟΥΝIOY 2017

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ 28ης ΙΟΥΝIOY 2017

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι τη Τετάρτη 28/6/2017 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 21.392.006 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 85,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω.


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση εκλογής μελών ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων δυνάμει των υπ’ αριθμ. 169 και 170 αποφάσεων ΔΣ της 10-08-2016 και ορισμός τρίτου ανεξάρτητου μέλους ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, με 20.491.543 ψήφους, α) ενέκρινε, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, την εκλογή των κυρίων WAN Min, FU Chengqiu, ZHU Jianhui, YE Weilong, FENG Boming, KWONG Che Keung Gordon, IP Sing Chi και Αρβανίτη Νικολάου, ως μελών του ΔΣ, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 169/10-08-2016 απόφασης του ΔΣ, υπό τις ορισθείσες ιδιότητές τους δυνάμει της υπ’ αριθμ. 170/10-08-2016 απόφασης του ΔΣ, και
β) όρισε, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, ως τρίτο ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ, το μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κύριο IP Sing Chi, ο οποίος ικανοποιεί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του νόμου 3016/2002.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 900.462 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.392.005 ήτοι 85,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Ελέγχου προς εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ 1 του Ν. 4449/2017 και ανασύσταση της Επιτροπής Ελέγχου λόγω της αντικατάστασης.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, με 21.391.905 ψήφους, αντικατέστησε το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κύριο Feng Boming από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κύριο Αρβανίτη Νικόλαο και κατόπιν της ανωτέρω αντικατάστασης η Επιτροπή Ελέγχου ανασυστήθηκε ως ακολούθως:
- KWONG Che Keung Gordon, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου,
- Λιάγκος Αθανάσιος, Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. - Αρβανίτης Νικόλαος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος ΔΣ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 100 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.392.005 ήτοι 85,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.


ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών με 21.391.905 ψήφους.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 100 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.392.005 ήτοι 85,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.


ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2016-31/12/2016.

Διενεργήθηκε ειδική ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2016, με ψήφους 20.962.910.
Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 429.095 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.392.005 ήτοι 85,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.


ΘΕΜΑ 5ο: Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 σύμφωνα με τα ανωτέρω, με ψήφους 21.391.905.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 100 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.392.005 ήτοι 85,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.


ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2017 ως 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 20.489.013 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία, επανεξέλεξε την ελεγκτική εταιρία «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2017 ως 31/12/2017, έναντι αμοιβής € 95.000.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 823.471 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 79.521 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.392.005 ήτοι 85,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.


ΘΕΜΑ 7ο: α) Έγκριση των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 του Ν. 2190/1920, β) Έγκριση των ετήσιων αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση αποζημιώσεών τους για την εταιρική χρήση 2017.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:
α) ενέκρινε, με 20.920.538 ψήφους, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.2 του κ.ν. 2190/20, τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ της εταιρείας και του μέλους κ. Fu Chengqiu με ετήσια μικτή αμοιβή (€ 6.000 χ 14), της εταιρείας και του μέλους κ. Κούβαρη Ιωάννη με ετήσια μικτή αμοιβή (€ 4.750 χ 14) και της εταιρείας και του μέλους κ. Λιάγκου Αθανασίου με ετήσια μικτή αμοιβή (€ 4.750 χ 14).

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 100 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 471.367 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.392.005 ήτοι 85,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) ενέκρινε, με 15.607.465 ψήφους, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του κ.ν. 2190/20, τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2016 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 57.372,60, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016, και προέγκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του κ.ν. 2190/20, μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την χρήση 2017, ποσού € 55.500.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 100 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.784.440 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.392.005 ήτοι 85,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.


ΘΕΜΑ 8ο: Επικύρωση απόφασης ΔΣ 9/16-02-2017 αναφορικά με τη νομική κάλυψη Προέδρου και Μελών Δ.Σ.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την 9/16-02-2017 απόφαση του ΔΣ αναφορικά με την νομική κάλυψη Προέδρου και Μελών ΔΣ, με 21.000.059 ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 391.946 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.392.005 ήτοι 85,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.


ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση του γενικού πλαισίου ρύθμισης οφειλών όπως αυτό εγκρίθηκε με παλαιότερη απόφαση της ΓΣ (01-04-2016) και υπογραφή συμβάσεων παράτασης παραχώρησης χρήσης χώρων των επιχειρηματικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις της ως άνω απόφασης και συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε Επισκευαστικές Περιοχές της ΟΛΠ ΑΕ (ΕΒΠ, Μώλος Ηρακλέους, Μώλος Δραπετσώνας)

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του γενικού πλαισίου ρύθμισης οφειλών όπως αυτό εγκρίθηκε με παλαιότερη απόφαση της ΓΣ (01-04-2016) και την υπογραφή συμβάσεων παράτασης παραχώρησης χρήσης χώρων των επιχειρηματικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις της ως άνω απόφασης και συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε Επισκευαστικές Περιοχές της ΟΛΠ ΑΕ (ΕΒΠ, Μώλος Ηρακλέους, Μώλος Δραπετσώνας), με 21.391.905 ψήφους.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 100 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.392.005 ήτοι 85,56% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να συμπεριληφθούν η Ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, ως τόποι συνεδρίασης του Δ.Σ.
Μετά από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, κατ εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, αποφασίσθηκε η αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης για την Παρασκευή 28 Ιουλίου και ώρα 11 π.μ. στο κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Λ. Αθηνών 110).