ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πειραιάς, 28.07.2017

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΛΠ ΑΕ
THΣ 28ης ΙΟΥΛIOY 2017


Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 28/7/2017 πραγματοποιήθηκε η Εξ’ Αναβολής Tακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στο κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών με μοναδικό θέμα την «Τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να συμπεριληφθούν η Ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, ως τόποι συνεδρίασης του Δ.Σ.»
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 21.129.138 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 84,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση, με 15.344.698 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 61,4% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε:

Την τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 Καταστατικού της Εταιρείας, ως εξής:

“Άρθρο 9
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός των ορίων του Δήμου της έδρας της εταιρείας ή εναλλακτικά εντός της περιφέρειας του Δήμου της έδρας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εναλλακτικά, το ΔΣ δύναται να συνεδριάζει στην Ηπειρωτική Κίνα ή το Χονγκ Κονγκ.”

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.784.440 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.129.138 ήτοι 84,52% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.