Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Πειραιάς, 17.8.2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007, η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (περαιτέρω «ΟΛΠ»), δημοσιοποιεί την κατωτέρω γνωστοποίηση, που ελήφθη από την εταιρεία Lansdowne Partners International Limited στις 17 Αυγούστου 2017:

1. Εταιρική επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: Lansdowne Partners International Limited (“LPIL”), Lansdowne Partners Limited (“LPL”), Lansdowne Partners (UK) LLP (“LPUK LLP”) και Lansdowne European Equity Master Fund Limited.
2. Εταιρική επωνυμία των μετόχων: Lansdowne European Equity Master Fund Limited.
3. Η LPΙL ελέγχει την LPL και η LPL ελέγχει την LPUK LLP. Η LPUK LLP ενεργεί ως διαχειριστής επενδύσεων και δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών εκδόσεως ΟΛΠ που κατέχονται από την Lansdowne European Equity Master Fund Limited.
Σε συνέχεια ορισμένων συναλλαγών σε μετοχές του ΟΛΠ, οι οποίες διενεργήθηκαν την 14η Αυγούστου 2017, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στον ΟΛΠ που κατέχεται (α) έμμεσα από κάθε έναν εκ των LPIL, LPL και LPUK LLP και (β) άμεσα από την Lansdowne European Equity Master Fund Limited έφτασε το όριο του 5% σε σχέση με την αντίστοιχη γνωστοποίηση από την LPIL με ημερομηνία 11 Μαίου 2017.
4. Η ανωτέρω γνωστοποίηση γίνεται από την LPIL για δικό της λογαριασμό και για λογαριασμό καθενός εκ των LPL, LPUK LLP και Lansdowne European Equity Master Fund Limited , σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1(α) του Νόμου 3556/2007.