ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Πειραιάς, 28.03.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, ότι ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Σάββας Σανοδίζης, προέβη την 23/03/2018 σε αγορά 220 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 3.546,40.