ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Πειραιάς, 12.04.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014, ότι ο Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Li Jianchun, προέβη στις 10/04/2018 σε πώληση 1.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 16.020,00 και στις 11/04/2018 σε πώληση 3.958 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 62.298,92.