ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ 22ης ΙΟΥΝIOY 2018

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ 22ης ΙΟΥΝIOY 2018

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 22/6/2018 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε. στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 21.014.424 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 84,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας με 20.719.472 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,60% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 294.952 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2017-31/12/2017.

Διενεργήθηκε ειδική ψηφοφορία (σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20) και η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018, με ψήφους 20.999.467, ήτοι με πλειοψηφία 99,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.517 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 440 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.


ΘΕΜΑ 3ο: Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.014.424, ήτοι με πλειοψηφία 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:
- τη διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017, ποσού € 4.280.000,00, ήτοι ποσού € 0,1712 ανά μετοχή,
- τον ορισμό ως ημερομηνίας αποκοπής του μερίσματος της Πέμπτης 19/07/2018,
- τον ορισμό ως ημερομηνίας προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος της Παρασκευής 20/07/2018.
- τον ορισμό ως ημερομηνίας έναρξης καταβολής του μερίσματος της Πέμπτης 26/07/2018 και ως πληρώτριας Τράπεζας της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2018 ως 31/12/2018.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 21.014.424 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επανεξέλεξε την ελεγκτική εταιρία «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2018 ως 31/12/2018, έναντι ισόποσης με την προηγούμενη εταιρική χρήση αμοιβής (€ 95.000).

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.


ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των ετήσιων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για την εταιρική χρήση 2018.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:
α) ενέκρινε, με 21.002.424 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του κ.ν. 2190/20, τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2017 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 935.053,17, όπως αυτές αναφέρονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 και αφορούν αναλυτικά:
- συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ ποσού € 610.500,00 (μικτή ετήσια αποζημίωση έκαστου μέλους € 55.500,00 * 11 μέλη ΔΣ).
- πληρωμή αναλογούντος ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ ποσού € 103.632,80.
- συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει των από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017 εγκριθεισών συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, FU Chengqiu, Κούβαρη Ιωάννη, Λιάγκου Αθανασίου) ποσού € 197.146,00.
- παρεπόμενες παροχές μέλους ΔΣ κ. FU Chengqiu ποσού € 23.774,37.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 12.000 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.
β) Προέγκρινε, με 21.002.424 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του κ.ν. 2190/20:
- μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την χρήση 2018, ποσού € 40.000,00, μειωμένη κατά € 15.500,00 σε σχέση με το 2017, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του ΔΣ της Εταιρείας,
- πληρωμή του αναλογούντος ποσού ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ έτους 2018,
- συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, κ.κ. FU Chengqiu, Λιάγκου Αθανασίου), ποσού € 150.500,00.
- παρεπόμενες παροχές μέλους ΔΣ κ. FU Chengqiu ανάλογου ποσού με την χρήση 2017.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 12.000 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.