ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ THΣ 28ης ΙΟΥΝIOY 2019

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
THΣ 28ης ΙΟΥΝIOY 2019

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 28/6/2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε. στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που κατέχουν 21.621.921 μετοχές, επί συνόλου 25.000.000 μετοχών ή σε ποσοστό 86,48% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα παρουσιάζονται κατωτέρω.

 

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εκλογής του κ. YU Zeng Gang ως Προέδρου του ΔΣ ΟΛΠ και εκτελεστικού μέλους ΔΣ, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 21.156.033 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 97.85% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ενέκρινε για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ, την εκλογή του κ. YU Zeng Gang, ως Προέδρου του ΔΣ και εκτελεστικού μέλους ΔΣ, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11/2019 απόφασης του ΔΣ.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 107.444 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 343.810 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.607.287

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας. με 21.263.477 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98.3% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 343.810 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.607.287

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.178.292, ήτοι με πλειοψηφία 97.95% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2018 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 428.995 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.607.287


ΘΕΜΑ 4ο: Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 2018.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.607.287, ήτοι με πλειοψηφία 99,93% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.:
Tη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού € 10.600.00,00, ήτοι ποσού € 0,424 ανά μετοχή.
Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Δευτέρα 22/07/2019.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος προτείνεται η Τρίτη 23/07/2019.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Παρασκευή 26/07/2019 και ως πληρώτρια Τράπεζα προτείνεται η Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.607.287

 

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.606.468, ήτοι με πλειοψηφία 99,93% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 819 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.607.287


ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

α) Ενέκρινε, με ψήφους 21.038.587, ήτοι με πλειοψηφία 97,3% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων,, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018, τις αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2018 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 649.392,61, όπως αυτές αναφέρονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2018 και αφορούν αναλυτικά:
- Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ,
- Πληρωμή αναλογούντος ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ,
- Συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει των από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017 εγκριθεισών συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, FU Chengqiu και Λιάγκου Αθανασίου),
- Παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 568.700 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.607.287

β) Προενέκρινε, με ψήφους 21.038.587, ήτοι με πλειοψηφία 97,3% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018,
- μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την χρήση 2019, ποσού € 40.000, ίση με αυτήν της χρήσης 2018,
- Πληρωμή του αναλογούντος ποσού ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ χρήσης 2019,
- Συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, κ.κ. FU Chengqiu και Λιάγκου Αθανασίου) ίσες με αυτές της χρήσης 2018,
- παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ ανάλογου ποσού με την χρήση 2018.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 568.700 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.607.287


ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/2018.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 20.605.196, ήτοι με πλειοψηφία 95,3% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την Πολιτική Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.002.091 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.607.287