Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1055

Πειραιάς, 01.04.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1055

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» (περαιτέρω «ΟΛΠ Α.Ε.») ανακοινώνει ότι στην από 20.02.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε να παράσχει άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του ν. 4548/2018, για την κατάρτιση συναλλαγής της ΟΛΠ Α.Ε. με την εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.» (περαιτέρω, «ΣΕΠ Α.Ε.»), η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την ΟΛΠ Α.Ε. Ειδικότερα, η ΟΛΠ Α.Ε. ως θυγατρική της «COSCOSHIPPING (HongKong) Limited» και η ΣΕΠ Α.Ε. ως θυγατρική της «COSCOSHIPPINGPortsLimited» είναι συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 (α) του Ν. 4548/2018, ως απώτερες θυγατρικές της «ChinaCOSCOSHIPPINGCorporationLimited» («COSCOSHIPPINGGroup»).

Αντικείμενο της συναλλαγής θα είναι η παροχή από την ΣΕΠ Α.Ε. προς την ΟΛΠ Α.Ε. υπηρεσιών επιχειρησιακής λειτουργίας του Προβλήτα Ι της ΟΛΠ Α.Ε. και τα κύρια σημεία της σύμβασης, η οποία υπεγράφη σήμερα 01/04/2020, με συνήθεις εμπορικούς όρους, είναι τα ακόλουθα: Η ΣΕΠ A.E. θα παρέχει στην ΟΛΠ Α.Ε. ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης σε σχέση με τη λειτουργία του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι, προκειμένου η ΟΛΠ A.E. να επιτύχει:

(i) τη συνολική αξιοποίηση των πόρων του ΣΕΜΠΟ,

(ii) την αύξηση της συνολικής διακίνησης του Προβλήτα I του λιμένα του Πειραιά,

(iii) τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από την ΟΛΠ Α.Ε. στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Προβλήτα I. Η αμοιβή της ΣΕΠ Α.Ε. θα είναι πάγια ετήσια αμοιβή υπηρεσιών εξήντα επτά χιλιάδες Ευρώ (67.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, πλέον αμοιβής διαχείρισης τεσσάρων Ευρώ (4 €) ανά κίνηση για όσες κινήσεις ξεπεράσουν τον στόχο διακίνησης που θα συμφωνείται εκάστοτε και ο οποίος για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2021 θα είναι 650.000 TEU, με την ΣΕΠ Α.Ε. να εγγυάται διακίνηση για το διάστημα αυτό όχι λιγότερων από 500.000 TEU. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής, με δυνατότητα έγγραφης παράτασης και δικαίωμα καταγγελίας κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης (τριάντα ημερών για σπουδαίο λόγο, άλλως έξι μηνών για οποιονδήποτε άλλο λόγο). Εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό και τυχόν διαφορές θα επιλύονται με διαιτησία, σύμφωνα με τα ICCRules.

Για την χορήγηση άδειας για την παραπάνω συναλλαγή, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. έλαβε υπόψη του την από 19/02/2020 Έκθεση («fairnessopinion») της ελεγκτικής εταιρείας «Audit Plus Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», με Α.Μ. ΣΟΕΛ 172, όπως υπογράφεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Γεράσιμο Αναστ. Ζαφειράτο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 20901, η οποία αξιολογεί ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την ΟΛΠ Α.Ε. και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.

Το από 20.02.2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΠ Α.Ε., συνοδευόμενο από το fairnessopinion, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 27-02-2020, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 23639 ανακοίνωση του τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.