ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ THΣ 17ης ΙΟΥΛIOY 2020


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ THΣ 17ης ΙΟΥΛIOY 2020


ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας. με 21.401.805 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,07% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 201.126 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.602.931.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2019.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.583.743, ήτοι με πλειοψηφία 99,91% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2019 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.188 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.602.931.


ΘΕΜΑ 3ο: Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 2019.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.602.931., ήτοι με πλειοψηφία 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:
Τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ποσού € 13,47 εκατ., ήτοι ποσού € 0,538 ανά μετοχή.
Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 27/07/2020.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος ορίζεται η Τρίτη 28/07/2020.
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 31/07/2020 και ως πληρώτρια Τράπεζα ορίζεται η Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.602.931.

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.397.045, ήτοι με πλειοψηφία 99.05% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020, έναντι αμοιβής € 110.000.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 205.886 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.602.931.


ΘΕΜΑ 5ο: α) Έγκριση της σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. κ. Yu ZengGang, β) Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2019 ως 31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και γ) προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 ως 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με…21.135.264ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 97,84% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων,
α) την από 22.10.2019 σύμβαση εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Yu ZengGang, η οποία προβλέπει:
- τακτικές μηνιαίες μικτές αποδοχές ύψους 8 χιλ. ευρώ,
- καταβολή επιδομάτων εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα) και αδείας,
- παρεπόμενες παροχές (οδοιπορικά, κινητό τηλέφωνο, αυτοκίνητο, τροφεία κλπ).

β) σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018:
- τις αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2019 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 659.533,16, που αφορούν αναλυτικά:
Συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ,
Συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, κ.κ. Yu ZengGang, FU Chengqiu και Λιάγκου Αθανασίου),
Παρεπόμενες παροχές μελών Δ.Σ.

καθώς και 

- την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών (έτους 2019) για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ, ποσού € 75.748,75.

γ) σύμφωνα με το άρθρο 109, παρ. 1 του Ν. 4548/2018,
- μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την χρήση 2020, ποσού € 40.000, ίση με αυτήν της χρήσης 2019
- Πληρωμή του αναλογούντος ποσού ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ χρήσης 2020,
- Συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, κ.κ. Yu ZengGang, FU Chengqiu και Λιάγκου Αθανασίου),
- παρεπόμενες παροχές μελών ΔΣ ίδιου κατ' αναλογία ποσού με την χρήση 2019.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 467.667ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.602.931.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

Ενέκρινε, με 20.746.980 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 96,04% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, η οποία βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας: http://www.olp.gr/el/investor-information/company-news/item/5231-p-r-o-s-k-l-i-s-i-ton-metoxon-tis-olp-ae-se-taktiki-geniki-synelefsi

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 855.951 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.602.931.

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ενημέρωση των Μετόχων για τα Πεπραγμένα Χρήσης 2019 της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Ετέθη υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2019, η οποία βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας: http://www.olp.gr/el/investor-information/company-news/item/5231-p-r-o-s-k-l-i-s-i-ton-metoxon-tis-olp-ae-se-taktiki-geniki-synelefsi

 

ΘΕΜΑ 8ο: α) Επανεκλογή υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κ. KWONG Che Keung Gordon και κ. Αρβανίτη Νικόλαου β) Εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου (εκπροσώπου ΤΑΙΠΕΔ) κ. Καραμανέα Χαραλάμπη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Λιάγκου Αθανάσιου, γ) Ορισμός θητείας της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ ΑΕ.

Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με 21.208.886 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,18% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

α) τη διατήρηση της τριμελούς σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου,
β) την επανεκλογή των υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κ. KWONG Che Keung Gordon και κ. Αρβανίτη Νικόλαου, τα οποία ξεχωριστά, εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει,
γ) την εκλογή του κ. Καραμανέα Χαραλάμπη ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την από 17/06/2020 σχετική επιστολή του ΤΑΙΠΕΔ (δυνάμει του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρείας), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της κ. Λιάγκου Αθανάσιου. Το νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Καραμανέας Χαραλάμπης διαθέτει επαρκή γνώση στο αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και επίσης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
δ) την επανεκλογή του κ. KWONG Che Keung Gordon ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, και
ε) τον ορισμό τριετούς θητείας για τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα λήγει αυτόματα όταν παύουν να είναι μέλη του ΔΣ για οποιονδήποτε λόγο, οπότε και η Εταιρεία θα προβαίνει σε νόμιμη αντικατάστασή τους, προκειμένου να διατηρείται εκάστοτε η τριμελής σύνθεση της Επιτροπής.

Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 394.045 ψήφους.
Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.
Σύνολο έγκυρων ψήφων: με 20.746.980 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 96,04% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.