Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Πειραιάς, 12.12.2020

 

Ορθή Επανάληψη: Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007, η εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (περαιτέρω «ΟΛΠ»), δημοσιοποιεί την κατωτέρω γνωστοποίηση, που ελήφθη από την εταιρεία Lansdowne Partners International Limited στις 11 Δεκεμβρίου 2020:

1. Εταιρικήεπωνυμίατουυπόχρεουγνωστοποίησης: Lansdowne Partners International Limited (“LPIL”), Lansdowne Partners Limited (“LPL”), Lansdowne Partners (UK) LLP (“LPUK LLP”) και Lansdowne European Absolute Opportunities Master Fund Limited.

2. Εταιρικήεπωνυμίατωνμετόχων: Lansdowne European Absolute Opportunities Master Fund Limited.

3. Η LPΙL ελέγχει την LPL και η LPL ελέγχει την LPUK LLP. Η LPUK LLP ενεργεί ως διαχειριστής επενδύσεων και δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών εκδόσεως ΟΛΠ που κατέχονται από την Lansdowne European Absolute Opportunities Master Fund Limited πρώην Lansdowne European Equity Master Fund Limited.
Σε συνέχεια ορισμένων συναλλαγών σε μετοχές του ΟΛΠ, οι οποίες διενεργήθηκαν την 7η Δεκεμβρίου 2020, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στον ΟΛΠ που κατέχεται (α) έμμεσα από κάθε έναν εκ των LPIL, LPL και LPUK LLP και (β) άμεσα από την Lansdowne European Absolute Opportunities Master Fund Limited μειώθηκε κάτω από το όριο του 5% από 5,01%.

4. Η ανωτέρω γνωστοποίηση γίνεται από την LPIL για δικό της λογαριασμό και για λογαριασμό καθενός εκ των LPL, LPUK LLP και Lansdowne European Absolute Opportunities Master Fund Limited, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1(α) του Νόμου 3556/2007.