Τμήμα Δικτύων & Μηχανοργάνωσης – IT Shift Engineer

 

 

Θέση στην Επιχείρηση    IT SHIFT ENGINEER
Ωράριο Κυλιόμενο ωράριο 24*7*365
Περιγραφή θέσεως εργασίας

Παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη για IT εφαρμογές, συστήματα και ζητήματα δικτύου on-site και απομακρυσμένα 

Παρακολούθηση εφαρμογών, συστημάτων και σωστής λειτουργίας του δικτύου
Τεχνική υποστήριξη (1st level) για επίλυση ΙΤ θεμάτων
Υπεύθυνος για την επικοινωνία και μεταφορά του προβλήματος στους τεχνικούς & μηχανικούς του τμήματος εφόσον κριθεί απαραίτητο
Ενεργή συμμετoχή στις εργασίες του ΙΤ τμήματος
Προϋποθέσεις
Επιθυμητές δεξιότητες
Πτυχίο πληροφορικής
Εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
Άδεια Οδήγησης
Κυλιόμενο ωράριο 24*7*365
Ομαδικότητα, ικανότητα συνεργασίας δομημένος και οργανωτικός τρόπος εργασίας

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ