Τμήμα Μάρκετινγκ & Ποιοτικού Ελέγχου - Υπάλληλος Διασφάλισης Ποιότητας

 

Θέση στην Επιχείρηση Υπάλληλος Διασφάλισης Ποιότητας
Τοποθεσία Κεντρικά Γραφεία ΟΛΠ ΑΕ (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς)
Περιγραφή θέσεως εργασίας
Αρμοδιότητες
Ερμηνεία και ανάλυση απαιτήσεων προτύπων.
Σχεδιασμός, οργάνωση και συνεχή επικαιροποίηση της γραπτής τεκμηρίωσης που απαιτούν τα εφαρμοστέα πρότυπα και οι διαδικασίες.
Σχεδιασμός εντύπων και άλλων εγγράφων αναφορικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων προτύπων εντός της εταιρείας και άλλων απαιτήσεων της εταιρείας
Παρακολούθηση, επικαιροποίηση και ανάλυση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν τις παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες στo πλαίσιo εφαρμογής των απαιτήσεων των προτύπων.
Μελέτη και ανάλυση Αναφορών Εξωτερικών Επιθεωρήσεων.
Παρακολούθηση και υποβολή αναφορών για τους Δείκτες Απόδοσης (KPIs) και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σχετικά με τις παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες, στo πλαίσιo εφαρμογής των απαιτήσεων των προτύπων.
Σύνταξη διεργασιών, διαδικασιών, κατευθυντήριων οδηγιών και οδηγιών εργασίας για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών.
Τήρηση πληροφοριών για τα επιμέρους τμήματα της εταιρείας.
Συμμετοχή σε συναντήσεις και τήρηση των πρακτικών συναντήσεων.
Καταγραφή μη συμμορφώσεων και παρακολούθηση των αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών. Σύνταξη σχετικών αναφορών.
Καταγραφή, παρακολούθηση και υποβολή αναφορών για τα παράπονα πελατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών και για την υλοποίηση των αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών.
Αναφορά για την ικανοποίηση πελάτη βάσει των παραπόνων που έχουν ληφθεί.
Καταγραφή, παρακολούθηση και υποβολή αναφορών για περιστατικά ζημιάς και για την υλοποίηση των αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών.
Καταγραφή και επικαιροποίηση δεδομένων σχετικά με θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και ενέργειας, εκτέλεση υπολογισμών, ανάλυση αποτελεσμάτων και σύνταξη σχετικών αναφορών.
Διενέργεια ISO 9001, 14001 & 50001 Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και σύνταξη σχετικών αναφορών.
Διενέργεια Ελέγχων και παρακολούθηση της επίδοσης των αναδόχων.
Προϋποθέσεις
Επιθυμητές δεξιότητες
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Περιβαλλοντική ή Ενεργειακή ειδίκευση είναι επιθυμητή. 
Μεταπτυχιακό στην Διαχείριση Ποιότητας ή στις περιβαλλοντικές ή ενεργειακές επιστήμες θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόν. 
Πιστοποιητικό Άριστης γνώσης Αγγλικών.
Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ή ISO 9001:2015 & ISO 50001:2018 ή ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 50001:2018. Επιπλέον Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή σύμφωνα με άλλο πρότυπο συστημάτων διαχείρισης ISO θα συνεκτιμηθεί. 
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση εργασίας τουλάχιστον τριών (3) ετών. 
Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel and PowerPoint) και Outlook.
Άριστες ικανότητες υποβολής αναφορών, προφορικώς και γραπτώς.
Άριστες ικανότητες στη σύνταξη αναφορών και διαδικασιών στα Ελληνικά και Αγγλικά.
Άριστες δεξιότητες οργάνωσης, Διεκπεραίωση πολλαπλών εργασιών, Εστίαση στο αποτέλεμα, Ομαδικότητα

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ