Τμήμα Δικτύων & Μηχανοργάνωσης - ICT Engineer

 

Θέση   ICT Engineer
Περιγραφή θέσεως εργασίας
Αρμοδιότητες
Εγκατασταση, διαμορφώση και διατηρήση βάσεων δεδομένων (Oracle & MS SQL) και διασφαλίση της ακεραιότητας, της ασφάλειας και της διαθεσιμότητα των δεδομένων
Διαχείριση υποδομής διακομιστή, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών συστημάτων και πλατφορμών εικονικοποίησης
Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους τελικούς χρήστες, επιλύοντας αποτελεσματικά ζητήματα υλικού και λογισμικού
Συνεργασία με διαλειτουργικές ομάδες για το σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων ΤΠΕ
Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας για την προστασία από απειλές στον κυβερνοχώρο και διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα του κλάδου
Διαχείριση σχεδίων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης βάσεων δεδομένων και συστημάτων
Αξιολογήση αναδυόμενων τεχνολογιών και προτάσεις λύσεων που ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς στόχους
Διαμορφώση συστήματος εγγράφων, διαδικασίες και βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για κοινή χρήση γνώσεων
Προαιρετικά: Διαμόρφωση και συντήρηση συσκευών δικτύου, συμπεριλαμβανομένων δρομολογητών, μεταγωγέων, τείχη προστασίας και VPN
Προϋποθέσεις Πτυχίο Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και άλλα παρόμοια
Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν
Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στη χρήση και διαχείριση DBMS Oracle και Microsoft SQL Server, λειτουργικά συστήματα Windows & Linux και στην πλατφόρμα εικονικοποίησης VMWare
Τουλάχιστον βασικές γνώσεις σε διαχείριση ενδιάμεσου λογισμικού tomcat, Weblogic 12c, Oracle analytics και σε διακομιστές ιστού Nginx, apache και IIS
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)

Επιθυμητές δεξιότητες
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Διάθεση για συνεχή εκπάιδευση και ανάπτυξη
Ικανότητα συνεργασίας σε διάφορα έργα
Δημιουργικότητα και καινοτομία
Αναλυτική και σύνθετη σκέψη

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ