Τμήμα Έργων – Πολιτικός Μηχανικός

 

Θέση   Πολιτικός Μηχανικός
Τοποθεσία Κεντρικά Γραφεία ΟΛΠ ΑΕ Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς
Ωράριο Εργασίας Δευτέρα - Παρασκευή, 08:30 -16:30
Περιγραφή θέσεως εργασίας
Αρμοδιότητες
Παροχή συμβουλών και καθοδήγησης στο σχεδιασμό, την εκτέλεση ή/και τον έλεγχο του έργου
Διαχείριση έργων εστιάζοντας στον σχεδιασμό, στην διατήρηση ποιότητας και στην τήρηση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού κόστους έργου
Συνεργασία με μηχανικούς έργου και άλλους επαγγελματίες για την παροχή καθοδήγησης εργασίας
Διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικών για τη βελτίωση του σχεδιασμού, του κόστους, του χρονοδιαγράμματος ή/και της ποιότητας του έργου
Αξιολόγηση υφιστάμενων εργαλείων και μεθοδολογιών, καθώς και συστάσεις για την εφαρμογή τους στον ΟΛΠ
Επίβλεψη εσωτερικών ή εξωτερικών ομάδων επίλυσης προβλημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες της διοίκησης
Συμμετοχή στην ανάπτυξη προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών, πολιτικών και διαδικασιών, όπως απαιτείται
Συμμετοχή στην αναθεώρηση και αξιολόγηση των ικανοτήτων των εργολάβων, των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση έργων
Προϋποθέσεις
Επιθυμητές δεξιότητες
Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής Πολιτικού  Μηχανικού
Ανώτερο πτυχίο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
Δυνατότητα αξιολόγησης και παροχής συμβουλών για προβλήματα έργων ή για προβλήματα όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση
Εξοικείωση με μεθόδους σχεδιασμού και προγραμματισμού όπως CPM, πρακτικές διαχείρισης έργου, προϋπολογισμός έργου και τα τμήματα των δαπανών και των οικονομικών του έργου
Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα της μηχανικής με έμφαση στα στάδια διαχείρισης έργων και κατασκευής
Επαγγελματική πιστοποίηση στο Project Management από AACE, PMI ή επαγγελματικό συμβούλιο μηχανικών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ