Τμήμα Σταθμού Αυτοκινήτων - Υπάλληλος Διαχείρισης

Θέση στην Επιχείρηση Υπάλληλος Διαχείρισης
Τοποθεσία Γ2 Διαχείριση Αυτοκινήτων, Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου
Ωράριο Εργασίας Εναλλασσόμενο ωράριο, με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών

Περιγραφή θέσεως εργασίας

Αρμοδιότητες

Παραλαβή και παράδοση οχημάτων/ εμπορευμάτων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις, σκανάρισμα και διασταύρωση αυτών μέσω του YMS
Διαλογή και σκανάρισμα των οχημάτων/εμπορευμάτων
Καθοδήγηση των εργατών – οδηγών στα σημεία που πρέπει να παρκάρουν / εναποθέσουν τα οχήματα / εμπορεύματα που παρέλαβαν και υπόδειξη των οχημάτων / εμπορευμάτων που πρέπει να παραδώσουν
Παρακολούθηση της παράδοσης των αυτ/των / εμπορευμάτων στις αυτοκινητάμαξες και σκανάρισμα αυτών καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορτίου που διακινείται μέσω του Σταθμού Αυτοκινήτων
Έλεγχος οχημάτων / εμπορευμάτων κατά την παραλαβή τους για τυχόν προυπάρχουσες ζημιές
Αποτύπωση ζημιών των παραληφθέντων οχημάτων/εμπορευμάτων ανά VIN μέσω του συστήματος YMS
Έλεγχος των εκδοθέντων αδειών εξόδου και τιμολογίων πριν την παράδοση σχετικών οχημάτων / εμπορευμάτων στους παραλήπτες μέσω του YMS
Άμεση ενημέρωση του αρμόδιου Διαχειριστή/Εποπτεύοντος Σταθμού Αυτοκινήτων για οποιοδήποτε γεγονός λάβει χώρα που θα διαταράξει την ομαλή λειτουργία των εργασιών ή για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί είτε από το προσωπικό του ΟΛΠ είτε από τρίτους τόσο στα οχήματα/εμπορεύματα όσο και στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ ΑΕ
Χειρισμός του YMS και παρακολούθηση των διαδικασιών του Επιχειρησιακού Τομέα μέσω αυτού
Καταμέτρηση οχημάτων/εμπορευμάτων που είναι αποθηκευμένα στο Σταθμό Αυτοκινήτων (φυσική απογραφή)
Υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών του Τμήματος

Aπαιτούμενα
Προσόντα
Δεξιότητες

Πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, Logistics ή σχετικό
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου lower)
Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel και Outlook)
Ομαδικό πνεύμα εργασίας, με ευγενική και επαγγελματική συμπεριφορά
Καλή φυσική κατάσταση. Αντοχή για εργασία υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες σε υπαίθριους χώρους
Υπευθυνότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση παραλαβής παράδοσης εμπορευμάτων

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ