Έργων

20 Φεβ 2024 - 11:02

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέχουν σε όλες τις διευκρινίσεις και τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες που δημοσιεύονται από  την ΟΛΠ Α.Ε. σχετικά με τον παρόν διαγωνισμό.

Συνεπώς, παρακαλούμε επισκεφθείτε τακτικά την ιστοσελίδα της ΟΛΠ Α.Ε. για να ενημερώνεστε για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον διαγωνισμό.

Η παρούσα απάντηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/02/2024
19 Φεβ 2024 - 04:02

Δημοσίευση διευκρινίσεων διαγωνισμού.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/02/2024
14 Φεβ 2024 - 09:02

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ανατρέξουν σε όλες τις πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις που έχουν δημοσιευτεί από τον ΟΛΠ Α.Ε., σχετικά με τις ερωτήσεις που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής σε σχέση με τον εν λόγω διαγωνισμό.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε ότι έχει δοθεί παράταση σχετικά με την προθεσμία υποβολής των προσφορών έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024 στις 14:00 (ώρα Ελλάδας).

Τελευταία τροποποίηση στις 14/02/2024
08 Φεβ 2024 - 08:02

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την Ανακατασκευή δαπέδων Ακτής Τζελέπη στον Κεντρικό Λιμένα εντός Χ.Λ.Ζ, σύμφωνα με τους συνημμένους όρους.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σε κλειστό φάκελο, μέχρι και 23 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για ζητήματα του διαγωνισμού

02 Φεβ 2024 - 02:02

Δημοσίευση διευκρινίσεων και παράταση υποβολής προσφορών έως την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14.00

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.

31 Ιαν 2024 - 11:01

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την Τοποθέτηση Υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικών ινών στην είσοδο του κεντρικού λιμένα Πειραιά - Χωρίς την Προμήθεια του Καλωδίου, σύμφωνα με τους συνημμένους όρους.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σε κλειστό φάκελο, μέχρι και 14 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για ζητήματα του διαγωνισμού

Τελευταία τροποποίηση στις 31/01/2024
31 Ιαν 2024 - 10:01

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής καλούμενος ΟΛΠ Α.Ε.) προκηρύσσει διαγωνισμό σχετικά με «Κατασκευή και Παράδοση Έξι (6) Κλιμάκων-Κλιμακοστασίων Επιβίβασης - Αποβίβασης Διαφόρων Τύπων και Διαστάσεων για τα Πλοία στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη της ΟΛΠ ΑΕ» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους, έως τις 19 Φεβρουαρίου 2024, 14:00 (Ώρα Ελλάδος).

 Κριτήριο κατακύρωσής του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών, εφόσον η προσφορά πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τις τεχνικές προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στον διαγωνισμό.

 Α) αυτοπρόσωπα στο γραφείο 209 (Τμήμα Προμηθειών) στην ακόλουθη διεύθυνση:

 Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

 Τμήμα Προμηθειών

 Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς

 Β) ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την παραπάνω προθεσμία.

 με την ένδειξη: Προσφορά για το έργο: «Κατασκευή και Παράδοση Εξι (6) Κλιμάκων-Κλιμακοστασίων Επιβίβασης - Αποβίβασης Διαφόρων Τύπων και Διαστάσεων για τα Πλοία στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη της ΟΛΠ ΑΕ»

Τελευταία τροποποίηση στις 14/02/2024
30 Ιαν 2024 - 03:01

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού "Aναβάθμιση Του Τοπογραφικού Εξοπλισμού Της ΟΛΠ ΑΕ, Χερσαίων Και Θαλασσίων Μετρήσεων", έως την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:00.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για ζητήματα του διαγωνισμού

25 Ιαν 2024 - 11:01

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την Προμήθεια και τοποθέτηση κυλινδρικών, γωνιακών και τύπου V προσκρουστήρων για τις ανάγκες του κεντρικού Λιμένα του ΟΛΠ Α.Ε., σύμφωνα με τους συνημμένους όρους.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σε κλειστό φάκελο, μέχρι και 09 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για ζητήματα του διαγωνισμού

18 Ιαν 2024 - 02:01

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την αναβάθμιση του τοπογραφικού εξοπλισμού της ΟΛΠ ΑΕ, χερσαίων και θαλασσίων μετρήσεων, σύμφωνα με τους συνημμένους όρους

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη τιμή επί όλου του ζητούμενου τοπογραφικού εξοπλισμού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι τεχνικές προδιαγραφές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σε κλειστό φάκελο, μέχρι και 02 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για ζητήματα του διαγωνισμού