Εταιρικές Ανακοινώσεις

Πειραιάς, 14.09.23: Τροποποίηση Ημερομηνίας Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2023  
Πειραιάς, 07.08.2023 Συγκρότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σε Σώμα και ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ Α.Ε.  
Πειραιάς, 07.08.2023 Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε.  
Πειραιάς, 07.08.2023 Συγκρότηση της Επιτροπής Aποδοχών σε Σώμα και ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε.    
Πειραιάς, 07 Αυγούστου 2023 Ανακοίνωση για τη Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τον ορισμό Μελών Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε.    
Πειραιάς, 02/08/2023 Ανακοίνωση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος / Πληρωμής Μερίσματος χρήσης 2022    
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 10.07.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 2α Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  
Πειραιάς, 03.07.2023. Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον ορισμό του κ. Τσώνη Παναγιώτη ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου.