Εταιρικές Ανακοινώσεις

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (στο εξής ΟΛΠ ή η «Εταιρεία») ενημερώνει...
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει ότι σε συνέχεια...
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή  18/7/2016 πραγματοποιήθηκε...
Η ΟΛΠ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2016, το μέρισμα για τη χρήση 2016 ανέρχεται σε 0,1114 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,10026.
Σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τη Πέμπτη 30/6/2016 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
Συνήλθε σήμερα Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., στην οποία παρέστη το 81.15% των μετόχων και εκπροσώπων μετόχων  και ενέκρινε όλα τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης  όπως τα εισηγήθηκε το Δ.Σ. του Οργανισμού.
Πρόσκληση των  μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση  
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας, οι οποίες θα τεθούν προς έγκριση στην επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 18 Ιουλίου 2016
Μετά την απόφαση της Εξ αναβολής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε της 10.06.2016, περί αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή  10/6/2016 πραγματοποιήθηκε η  Εξ’ Αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στο κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών