Εταιρικές Ανακοινώσεις

Το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.
 O ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε
Με αφορμή δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο για το θέμα της φορολογικής ενημερότητας του ΟΛΠ Α.Ε.
Ο ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2014
Μετά την απόφαση της Εξ αναβολής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε της 22.06.2015 για την καταβολή μερίσματος χρήσης 2014, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε γνωστοποιεί τις παρακάτω αλλαγές στο οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2015
Η ΟΛΠ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ης Ιουνίου 2015, το μέρισμα για τη χρήση 2014 ανέρχεται σε 0,0990 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,0891.
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι τη Δευτέρα 22/6/2015 πραγματοποιήθηκε η Εξ' Αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στο ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza.
Μετά την απόφαση της Εξ αναβολής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε της 22.06.2015, περί αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το Δ.Σ κατά τη συνεδρίασή του στις 22/6/2015 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, και όρισε την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, ως εξής
Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. κατά το οποίο ανακοινώθηκε το αίτημα του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ για αναβολή της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης
Ο ΟΛΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της αναβολής όλων των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τη Δευτέρα 22/6/2015 η αποκοπή και καταβολή του μερίσματος χρήσης 2014 δεν θα πραγματοποιηθούν στις ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί (17/6/2015 και 23/6/2015 αντίστοιχα).