Εταιρικές Ανακοινώσεις

Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει την ενημέρωση που έλαβε από την Lansdowne Partners Limited, ως εξής:- Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: Lansdowne Partners Limited Partnership.- Επωνυμία των μετόχων: Lansdowne European Equity Master Fund Limited, Lansdowne Eureka Fund LP, Lansdowne European Long Only Master Fund Limited (όλα μαζί “Lansdowne Funds”)
Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει την ενημέρωση που έλαβε από την Lansdowne Partners International Limited
Ανακοινώνεται,σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι τo Σάββατο 14/6/2014 πραγματοποιήθηκε η  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας. 
Μετά την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε της 14.06.2014, περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, λόγω λήξης της θητείας του, το Δ.Σ κατά τη συνεδρίασή του στις 14/6/2014 συγκροτήθηκε σε σώμα, εξέλεξε ως Πρόεδρο τον κ. Ανωμερίτη Γεώργιο και όρισε την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, ως εξής
Η ΟΛΠ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Ιουνίου 2014, το μέρισμα για τη χρήση 2013 ανέρχεται σε 0,12 Ευρώ ανά μετοχή
Με σταθερή κερδοφόρα πορεία έκλεισε η χρήση α΄ τριμήνου (01.01.2014-31.03.2014) του ΟΛΠ Α.Ε., σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις τις οποίες ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14η  Ιουνίου 2014 , ημέρα Σάββατο ώρα 12:00πμ, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη-10 Πειραιάς), για συζήτηση και λήψη απόφασης.
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΤΟΥ ΧΑΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗ.
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει προτείνει τη διανομή μερίσματος
Σημαντική αύξηση των κερδών του προ φόρων παρουσίασε στη χρήση του δωδεκάμηνου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013 ο ΟΛΠ Α.Ε. έναντι της χρήσης 2012