Εταιρικές Ανακοινώσεις

Πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Με την Απόφαση 3377/2014 το VI Τμήμα (ΣΤ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέδωσε την Απόφασή του επί της αιτήσεως ανάκλησης της 191/2014 Πράξεως του Ζ΄ Κλιμάκιου του Ε.Σ. βάσει της οποίας «Αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της δεύτερης τροποποιητικής σύμβασης μεταξύ του ΟΛΠ Α.Ε. και της Σ.Ε.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το σκεπτικό».
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, εκπρόσωπος του Δήμου Πειραιά στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. ορίστηκε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μώραλης.
Την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Προόδου (01.01.2014-30.06.2014) ενέκρινε το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίασή του.
Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κ. Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος με επιστολή του προς τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΛΠ Α.Ε.κ. Γιώργο Ανωμερίτη, όρισε στη θέση του παραιτηθέντος για προσωπικούς λόγους μέλους του Δ.Σ. κα Ελισάβετ Αργυροπούλου, τον επίσης προερχόμενο από το ΤΑΙΠΕΔ project manager κ. Αθανάσιο Λιάγκο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε το επιχειρηματικό σχέδιο Συμφωνίας μέσω Φιλικού Διακανονισμού ΟΛΠ – ΣΕΠ και αποφάσισε την αποστολή του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.
Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει την ενημέρωση που έλαβε από την Lansdowne Partners Limited, ως εξής:- Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: Lansdowne Partners Limited Partnership.- Επωνυμία των μετόχων: Lansdowne European Equity Master Fund Limited, Lansdowne Eureka Fund LP, Lansdowne European Long Only Master Fund Limited (όλα μαζί “Lansdowne Funds”)
Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007, ανακοινώνει την ενημέρωση που έλαβε από την Lansdowne Partners International Limited
Ανακοινώνεται,σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι τo Σάββατο 14/6/2014 πραγματοποιήθηκε η  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας. 
Μετά την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε της 14.06.2014, περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, λόγω λήξης της θητείας του, το Δ.Σ κατά τη συνεδρίασή του στις 14/6/2014 συγκροτήθηκε σε σώμα, εξέλεξε ως Πρόεδρο τον κ. Ανωμερίτη Γεώργιο και όρισε την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, ως εξής