Εταιρικές Ανακοινώσεις

 O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει οικονομικές δραστηριότητες στην Κύπρο, παραθέτοντας τα εξής στοιχεία
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2013:
Αύξηση του μικτού κέρδους κατά 49,8% και των καθαρών κερδών μετά από φόρους κατά 22,5%, παρουσίασαν τα οικονομικά στοιχεία του εννεάμηνου 2012 έναντι της αντίστοιχης περιόδου των αποτελεσμάτων 2011.
Ο ΟΛΠ Α.Ε. απέστειλε στο ΧΑΑ την ακόλουθη επιστολή σχετικά με το εγερθέν θέμα των κρατικών ενισχύσεων επί της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε.
Επειδή από τα δοθέντα στη δημοσιότητα στοιχεία της Οικονομικής Έκθεσης Ά Εξαμήνου 2012 καταχωρήθηκε χωρίς προσδιορισμό ότι “τα κέρδη του ΟΛΠ Α.Ε. μειώθηκαν”
Στην έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2012 προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε., βάσει της οποίας και εν μέσω οικονομικής κρίσης στον χώρο των εμπορικών συναλλαγών :
Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 22/6/2012 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας
Μετά την επικύρωση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε, της 22.06.2012, της εκλογής ως εκτελεστικού μέλους ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ του κ. Παναγιώτη Πετρουλή και τον ορισμό του ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Νικόλαου Μουστάκη, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής
Η ΟΛΠ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ης Ιουνίου 2012
Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (28/5/2012), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 22η Ιουνίου 2012 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄