Εταιρικές Ανακοινώσεις

Η ΟΛΠ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2013, το μέρισμα για τη χρήση 2012 ανέρχεται σε 0,05 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 3943/2011, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,0375.
Μετά την επικύρωση από  την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε, της 28.06.2013, της εκλογής ως μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ του κ. Γεώργιου Γεωργακόπουλου ως εκπροσώπου των υπαλλήλων, σε αντικατάσταση του συνταξιοδοτηθέντος Ευστράτιου Μπαλαμπανίδη και την εκλογή της κας Ελισσάβετ Αργυροπούλου, ως εκπροσώπου των μετόχων, σε αντικατάσταση του κ. Κολιόπουλου Αντωνίου,  η νέα σύνθεσή του έχει ως εξής:
Ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και του Προέδρου της Cosco captain Wei Jiafou, υπογράφτηκε μεταξύ του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γ. Ανωμερίτη και του Δ/ντος Συμβούλου της ΣΕΠ Α.Ε. captain Fu Cheng Qiu, Μνημόνιο Συνεργασίας για την υπογραφή εντός μηνός φιλικού διακανονισμού στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης (Ν. 3755/09) για την κατασκευή και διαχείριση του Δυτικού Τμήματος του  Προβλήτα ΙΙΙ του ΣΕΜΠΟ.
ΟΛΠ ΑΕ γνωστοποιεί την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.6.2013, μετά από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ για εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην αρχική ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920.
Αύξηση των κερδών προ φόρων και των καθαρών κερδών μετά από φόρους καταγράφουν οι οικονομικές καταστάσεις του ΟΛΠ Α.Ε. για το α’ τρίμηνο του 2013
Πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη Διοίκηση του Ο.Λ.Π. Α.Ε. η ετήσια ενημέρωση προς τα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).
Κέρδη προ φόρων 6.323.537 Ευρώ και μετά από φόρους 4.957.091 Ευρώ  εμφάνισε ο ΟΛΠ Α.Ε. κατά το 2012, ο κύκλος εργασιών του οποίου  ανήλθε  στα 106.592.452 Ευρώ και τα μικτά του κέρδη σε 19.934.259.
 O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει οικονομικές δραστηριότητες στην Κύπρο, παραθέτοντας τα εξής στοιχεία
O Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2013:
Αύξηση του μικτού κέρδους κατά 49,8% και των καθαρών κερδών μετά από φόρους κατά 22,5%, παρουσίασαν τα οικονομικά στοιχεία του εννεάμηνου 2012 έναντι της αντίστοιχης περιόδου των αποτελεσμάτων 2011.