Εταιρικές Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τοv Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την Παρασκευή 22/6/2012 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε στα γραφεία της εταιρείας
Μετά την επικύρωση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε, της 22.06.2012, της εκλογής ως εκτελεστικού μέλους ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ του κ. Παναγιώτη Πετρουλή και τον ορισμό του ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Νικόλαου Μουστάκη, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής
Η ΟΛΠ Α.Ε ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ης Ιουνίου 2012
Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (28/5/2012), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 22η Ιουνίου 2012 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄
Για δεύτερη συνεχή χρονιά και παρά τη συνεχιζόμενη κρίση ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) παρουσίασε θετικά αποτελέσματα
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την εξής τροποποίηση στο Οικονομικό Ημερολόγιο του 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2012 (1η Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου) καθώς και τις καταστάσεις οικονομικής θέσης, συνολικού εισοδήματος, ταμειακών ροών και μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη Διοίκηση του Ο.Λ.Π. Α.Ε. η ετήσια ενημέρωση προς τα μέλη της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών στα γραφεία του ΧΑΑ.Την Eταιρεία, τη δραστηριότητά της και τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2011 παρουσίασαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γ. Ανωμερίτης, o Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου κ. Παν. Πετρουλής, ο Γενικός Διευθυντής κ. Στ. Χατζάκος και η Διευθύντρια Οικονομικού κα Αικ. Βενάρδου.
Η ΟΛΠ Α.Ε. γνωστοποιεί σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την από11/5/2012 σχετική γνωστοποίηση, τη μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 12.759.440 μετοχών της Εταιρίας
O Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2012